ปลูกรักษ์
  200917 0

  สพภ.เดินหน้าดึงวิสาหกิจชุมชนออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นใหม่เสริมแกร่งชิงตลาด

  2 days ago

  นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(สพภ.)กล่าวว่า ขณะนี้สพภ.มีกำลังเดินหน้าส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้สามารถนำความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างรายได้อย่างมั่นคงและมีทิศทาง ผ่านโครงการ“พัฒนานักออกแบบระดับชุมชน” นับเป็นอีกก้าวการพัฒนาและหนุนเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการที่แข่งขันในตลาดได้ด้วยตนเองในอนาคต โดยจะเน้นด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูดีเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งที่ผ่านพบว่าชุมชนมีพัฒนาการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่สินค้าของตนต่างกัน บางชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ได้จริง บางชุมชนอยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนา ต้องใช้เวลาในการพัฒนา แต่เชื่อมั่นในศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนท้องถิ่นในการค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะตนมาปรับประยุกต์ให้เกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ ทั้งนี้จะมีโครงการในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยที่ในปีต่อๆ ไป และขยายไปยังวิสาหกิจชุมชนอื่นๆในเครือข่ายความร่วมมือให้มากขึ้น เช่น สมาชิกธนาคารธกส. ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง กรมการพัฒนาชุมชน เครือข่ายสมาชิก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือสปก. เป็นต้น อย่างไรก็ตามการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยอาศัยแนวความคิดและกรอบการทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการผสานการดำเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจเข้าไว้กับการใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี รวมถึงการอาศัยความร่วมมือจากผู้มีความรู้ความชำนาญในสายงานต่างๆ ...

  190917-3 0

  BEDO จัดฝึกอบรม “ฟรี” 3 หลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจชุมชน

  3 days ago

  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดฝึกอบรม “ฟรี” 3 หลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจชุมชน และยังเป็นการเตรียมความพร้อม ในการนำเครื่องมือประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชนไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยจัดฝึกอบรมในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ถึงวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ...

  จัดซื้อจัดจ้าง : รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแข่งขันราคาจ้างจัดทำส่ิงพิมพ์หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มมอลลัสกา (หอย ทาก หมึก) (เลขที่ 27/2560 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560)

  1 week ago

  จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกแข่งขันจ้างจัดทำหนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพขงอสัว์กลุ่มมอลลัสกา (หอย ทาก หมึก) (เลขที่ 26/2560 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560)

  1 week ago

  จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดทำสิ่งพิมพ์หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพขงอสัว์กลุ่มมอลลัสกา (หอย ทาก หมึก) (เลขที่ 25/2560 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560)

  1 week ago

  310817 0

  Business & Biodiversity Check Animation

  3 weeks ago

  เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และความตระหนักถึงคุณค่าของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจ BEDO จึงได้พัฒนาและผลักดันแนวคิด Business & Biodiversity Check ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบในการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

  job310817 0

  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560)

  3 weeks ago

  ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน พ.ศ. 2560 รายละเอียด ใบสมัคร PDF ใบสมัคร DOC

  001 0

  BEDO ร่วมพิธีเปิดการประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติ ครั้งที่ 17

  3 weeks ago

  BEDO เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ (17th Flora of Thailand Conference) ณ โรงแรมดีวาน่าพลาซ่า กระบี่อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการป่าครอบครัว ณ เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม ...

  002 0

  BEDO ร่วมจัดกิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบจากป่าครอบครัวเป็นอาหาร จ.อุทัยธานี

  3 weeks ago

  BEDO ร่วมจัดกิจกรรมเรียนรู้การแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบป่าครอบครัว (การใช้หัวบุกไทยทำอาหารญี่ปุ่น) และหารือแนวทางความร่วมมือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน กับ INCH –Japan (Institute of Nature and culture History) วันที่ 14 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมป่าครอบครัว ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ————————————————– เมื่อวันที่ 14 ...

  003 0

  BEDO ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

  4 weeks ago

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ดร.ธนิต ชังถาวร รอง ผอ.สพภ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กับ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย และนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่ แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  230817 0

  ความสำเร็จของชุมชนต้นแบบ “บ้านน้ำเกี๋ยน” จ.น่าน

  4 weeks ago

  เพราะอยากหลีกหนีสังคมสารเคมีที่มีพิษต่อร่างกายผนวกกับชุมชนมีสมุนไพรที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นใบหมี่ ขมิ้น หรือมะกรูด ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจากสมุนไพรที่เก็บสดใหม่ทุกวัน เพื่อลดการใช้สารเคมี จนเป็นที่มาของแบรนด์ “ชีวาร์” และ “ชีวาน่า” ซึ่งเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ ผู้นำกลุ่มยอมรับว่า กว่าจะมาถึงวันนี้ ก็ล้มลุกคลุกคลานไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นสบู่ แขมพู หรือน้ำยาล้างจาน ล้วนเริ่มต้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเป็นศาสตร์ของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ที่นำมาผนวกกับศาสตร์ยุกต์ใหม่ที่ลองผิด ลองถูกอยู่นานจนได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด ลดการเผาป่า ปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างได้ผล คุณต้อย ใจจันทร์ หัวหน้าฝ่ายผลิตชีวาร์ กล่าวว่า ...

  job210817 0

  ผักกูด…กู๊ดที่สุด

  1 month ago

  ได้ยินชื่อผักกูดมาก็นาน ได้ลิ้มรสชาติยำผักกูดมาก็บ่อย แต่เพิ่งได้เห็นต้นผักกูดแบบเต็มสองตาก็เมื่อ คราวที่ไปเยือนจังหวัดอุทัยธานี เดินชมป่าครอบครัวที่ชาวบ้านในอำเภอบ้านไร่ เขาสร้างสรรค์ ธรรมชาติไว้ในครัวเรือน มีทั้งไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุก และที่คืบคลานไปกับดินเจริญงอกงาม สร้างความ เขียวขจีเหมือนปูด้วยพรมธรรมชาติ สีเขียวก็คือต้นผักกูดที่แสนจะธรรมดา แต่อุดมไปด้วยประโยชน์ และคุณค่าทางอาหาร ผักกูด มีชื่อสามัญว่า Paco Fern, Small Vegetable Fern, Vegetable Fern หน้าตาละม้ายคล้าย ต้นเฟิร์นอย่างไรอย่างนั้น ...

  job160817 0

  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ 3 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560)

  1 month ago

  1. ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระดับ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 2-4 จำนวน 1 อัตรา สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 สิงหาคม พ.ศ. ...

  BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  2 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  3 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  5 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ