020418 0

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1 year ago

วันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

IMG_5442 0

BEDO ร่วมงาน “วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 127 ปี”

1 year ago

นางศิริพร เสนามนตรี เจ้าหน้าที่อาวุโส และนายล้อมเดช พวงสมบัติ เป็นตัวแทนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงาน วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 127 ปี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

0003 0

BEDO จัดประชุมคณะทำงาน อพสธ.

2 years ago

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี – สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  (อพ.สธ. – สพภ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ...

029 0

BEDO สัญจร 2018 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) “มูนมังอีสาน ฐานทุนทรัพยากร ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ” (Sustainable Economy for All)

2 years ago

รัฐบาลประกาศให้เศรษฐกิจชีวภาพเป็นวาระแห่งชาติ และมีการประกาศยุทธศาสตร์เพื่อให้อัตราการเจริญเติบโตของประเทศมีสัดส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (เศรษฐกิจชีวภาพ) ในอัตราที่เพิ่มขึ้น สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินงานเน้นกระบวนการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเป็นสินทรัพย์อันทรงคุณค่าของประเทศ ที่มีอยู่ในแต่ละชุมชนท้องถิ่น การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง (access) และการชื่นชม (appreciation) ความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าว จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างยั่งยืน นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กล่าวว่า ...

001 0

ผู้แทนมูลนิธิ สพภ. และ BEDO ร่วมประชุมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด เพื่อประชุมปิดโครงการและนำเสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ในการประเมิน Business & Biodiversity Check

2 years ago

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายปฏิญญา เหลืองทองคำ และนายวีระ ทองประไพ ผู้แทนมูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (มสพภ.) ร่วมด้วย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้นำคณะทีมตรวจประเมิน Business & Biodiversity Check ประกอบด้วย นายสุวีร์ งานดี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด และเจ้าหน้าที่ สพภ. ...

DSC00251 0

BEDO พานักการตลาดลงพื้นที่ชุมชน รำแดง สทิงพระ และ ทะเลน้อย

2 years ago

เมื่อวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยนายถาวร บุญราศรี นางสาวศศิรดา ประกอบกุล นางสาววิจิตราภรณ์ ถนัดทาง เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้ลงพื้นที่ชุมชนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ. พัทลุง ...

FB & Website_edit3 0

ขอเชิญร่วมงาน “BEDOสัญจร 2018 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร”

2 years ago

BEDO ภายใต้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญพี่น้องหมู่เฮา ร่วมชมนิทรรศการ BEDOสัญจร 2018 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิดว่า “มูนมังอีสาน ฐานทุนทรัพยากร ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ” ร่วมกับงานมหกรรมมูนมังอีสาน“มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม” ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ภายในหมู่บ้าน BEDO เราได้จำลองบรรยากาศแบบหมู่บ้านภาคอีสาน ข้างในบ้านจะเป็นเรื่องราวการทำงานที่สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ...

DSC00185 0

BEDO ลงพื้นที่กระบี่และตรัง ส่งเสริม เพิ่มมูลค่ากาแฟโรบัสต้า เป็นกาแฟชะมด

2 years ago

เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยนายถาวร บุญราศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่และตรัง เพื่อสำรวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูล ผู้ผลิตกาแฟชะมด ซึ่งได้ร่วมหารือ เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงอีเห็นเพื่อผลิตกาแฟชะมด (โรบัสต้า) ของนายพิศิษฐ์ เป็ดทอง ซึ่งเป็นผู้ผลิตกาแฟชะมดจังหวัดกระบี่มีการผลิตกาแฟชะมดแบบกะลาได้ประมาณ 150 กิโลกรัม/ปี ...

IMG-0413 0

โครงการ SLBT : สำรวจทรัพยากรชีวภาพ (นกชายฝั่ง) ร่วมกับมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย

2 years ago

เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 25601 และวันที่ 29-30 มกราคม 2561 สำนักงานบริหารโครงการ SLBT (PMU) ได้ลงพื้นที่ติดตามงานสำรวจทรัพยากรชีวภาพ (นกชายฝั่ง) ร่วมกับมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย ทำกิจกรรมเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน ซึ่งเป็นอาหารของนกชายฝั่ง และเพื่อสำรวจความสมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพ ในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

BEDO_0354 0

BEDO สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) ณ จังหวัดเชียงใหม่

2 years ago

งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสัญจร 2018 (ภาคเหนือ) หรือ BEDO สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2561 ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่ยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมานั้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ...

P1010074 0

กิจกรรมโครงการ SLBT “การประชุมเขิงปฏิบัติการ”

2 years ago

เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สพภ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนกระบวนการบริหารจัดการด้านแผนงานและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ผ่าน UNDP ประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐก่ิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

1 0

การอบรมเก็บรักษาสายพันธุ์กล้วยในระยะยาวครั้งแรกในเมืองไทย

2 years ago

22-23 มกราคม 2561 BEDO จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on “In Vitro Culture Applications with Emphasis on Gene Banking” ครั้งแรกในเมืองไทย ณ องค์การสวนพฤษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ โดย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ...

1 0

“ข้าวใหม่ ปลามัน” ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตภูมิปัญญากับการรักษาความหลากหลายสายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง

2 years ago

วันที่ 19-21 มกราคม 2561 BEDO ร่วมกับมูลนิธิฮักเมืองน่านและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมจัดกิจกรรม “ข้าวใหม่ ปลามัน” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักเรื่องเมล็ดพันธุ์ ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวและความมั่นคงทางอาหาร ภายในงานได้แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์ข้าวตลอดจนการศึกษาลักษณะและยืนยันสายพันธุ์ทางพันธุกรรม โดย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และเป็นกรรมการตัดสินการประกวดข้าว และมอบรางวัลให้กับเกษตรกรที่ชนะการประกวดข้าวพันธุ์พื้นเมือง ซึงการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ สืบสานพิธีกรรมสู่ขวัญข้าวหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ...

S__117907468 0

แถลงข่าวสื่อมวลชนในการจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสัญจร 2018 (ภาคเหนือ)

2 years ago

ตามที่ สพภ. กำหนดการจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) หรือ BEDO สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2561 ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่ยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ. เชียงใหม่นั้น ทาง ...

IMG_7911 0

รมว.กระทรวงทรัพย์ฯแก้ปัญหาการใช้ที่ดินป่าไม้เมืองสามหมอก

2 years ago

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมแก้ปัญหาให้แม่ฮ่องสอน เป็นเมืองพิเศษและแก้กฎหมายป่าไม้ กฎหมายอุทยาน ควบคู่ไปกับการบูรณาการของรัฐและประชาชน ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาที่ทำกินในป่าให้ยั่งยืน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ , นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ...

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ