18673319_1326177274103930_1789427037764869892_o 0

BEDO + ส.ป.ก. จัดสัมมนา “การขับเคลื่อน…ป่าครอบครัว” VOL.2

2 days ago

BEDO และ ส.ป.ก. ร่วมกันจัดงานสัมมนาจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนป่าครอบครัว ภายใต้ความร่วมมือ BEDO กับ ส.ป.ก.” ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และพื้นที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 12 – 14 ...

1494218210605 0

ทะเลน้อย พืชพันธุ์ สัตว์ป่า ทำมาหากิน เศรษฐกิจชีวภาพ ความยั่งยืน

2 days ago

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยนายถาวร บุญราศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วย ดร. ชวาล ทัฬหิกรณ์ ที่ปรึกษากิจกรรมการพัฒนาส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพื้นฐาน (สัตว์ป่า) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานระดับจังหวัดของพัทลุง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และประชาชนรอบทะเลน้อย ได้ร่วมกันประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความเห็น ...

18671443_1325941700794154_3755125948976181019_o 0

BEDO และ ส.ป.ก. จัดสัมมนา “การขับเคลื่อน…ป่าครอบครัว” VOL.1

5 days ago

BEDO และ ส.ป.ก. ร่วมกันจัดงานสัมมนาจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนป่าครอบครัว ภายใต้ความร่วมมือ BEDO กับ ส.ป.ก.” ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และพื้นที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 12 – 14 ...

S__14770686 0

ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมฝึกอบรมฟรี!!! เรื่องการเลี้ยงกวาง (พันธุ์ต่างประเทศ) เชิงพาณิชย์

6 days ago

เรื่อง : การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน สถานที่ : ฟาร์มกวาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน จ.สุโขทัย วันและเวลา : 10-11 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-17.00 น. เปิดรับสมัครวันนี้ – 30 พฤษภาคม 2560 จำนวน 10 ท่านเท่านั้น!!! ...

185093 0

BEDO ร่วมกับธกส. ในโครงการส่งเสริมการตลาดดิจิตอล

1 week ago

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) พบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งจะได้มีความร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในการทำโครงการส่งเสริมการตลาดดิจิตอลให้กับผลิตภัณฑ์จากชุมชนและผู้ประกอบการ SME ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ร่วมกันต่อไป

160517 (2) 0

BEDO จัดอบรม Business Model Canvas ความรู้เบื้องต้นทางการตลาด การเงิน และกฎหมายธุรกิจ

2 weeks ago

กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพได้จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะธุรกิจแนวใหม่ หลักสูตร Business Model Canvas และความรู้เบื้องต้นทางการตลาด การเงิน และกฎหมายธุรกิจ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อให้มีองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นที่จะสามารถนำไปประกอบธุรกิจของตนเองได้ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมกว่า 20 คน ในวันที่ 12, 13, 20 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 9, 10 มิถุนายน 2560 ณ ...

18237858_1308008835920774_2120292681756448567_o 0

ประชุมและฝึกอบรการดำเนินโครงการป่าครอบครัวฯ จ.เชียงใหม่

3 weeks ago

BEDO ลงพื้นที่จัดประชุม / ฝึกอบรมรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างการป่าครอบครัว ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2560 ณ พื้นที่ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ BEDO โดยกลุ่มกิจการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นำโดย นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นายบุญญานนท์ ศรีโท เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และนางสาวนิลาวัลย์ จินดา ...

1 0

BEDO จัดฝึกอบรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับความหลากหลายทางชีวภาพและศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว หวังเพิ่มศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

4 weeks ago

เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2560 นายปิยะ บุญพิทักษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ร่วมกับคณะวิทยากร ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร, อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์ห้าวหาญ ทวีเส้ง คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อจัดกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health ...

S__17104901 0

BEDO ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกประชาชน ณ สนามหลวง

1 month ago

วันที่ 27 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดย กลุ่มกิจการอำนวยการ ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาเข้ากราบพระบรมศพฯ ณ บริเวณสนามหลวง ในนามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทางสำนักงานฯ ได้สนับสนุน ยาหม่อง 250 ชิ้น และลูกอม 1,900 เม็ด แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

IMG_8808 0

BEDO จัดอบรม “คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”

1 month ago

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน สพภ. เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยนางศิริรัตน์ วสุวัต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย สำนักงาน ป.ป.ช. ณ ห้องประชุมปิตีพงศ์พึ่งบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ...

IMG_8298 0

BEDO เข้าร่วมจัดงาน BIOFIN DAY เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1 month ago

วันที่ 22-24 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมจัดงาน BIOFIN DAY ภายใต้แนวคิด “จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง สู่นวัตกรรมการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ “เจ้าฟ้านักอนุรักษ์” โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และความร่วมมือของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พร้อมผสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ...

1 0

BEDO ร่วมงานเปิดตัวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านใหม่พัฒนา , การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเศรษฐกิจชีวภาพ และการเชื่อมประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ณ จังหวัดน่าน

1 month ago

เมื่อวันที่ 18-20 เมษายน 2560 BEDO ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อร่วมงานเปิดตัวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านใหม่พัฒนา ณ วัดน้ำเกี๋ยน ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน เนื่องจากชุมชนมีฐานทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น มีสภาพภูมิทัศน์ ศิลปวัฒนธรรมที่เหมาะสมด้านการท่องเที่ยว มีผู้นำและสมาชิกที่มีศักยภาพและสมัครใจที่จะพัฒนาหมู่บ้านให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงสุขภาพ เชิงเกษตรและวัฒนธรรม จึงได้จัดงานเปิดตัวหมู่บ้าน ...

14 0

BEDO เข้าร่วมงานวันคุ้มครองโลก ปี 2560

1 month ago

วันนี้ 21 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO โดย นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และพนักงาน สพภ. เป็นผู้แทนสำนักงานฯ ในการเข้าร่วมงานวันคุ้มครองโลก ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ผนึกพลังไทยทั้งชาติ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” ซึ่งจัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...

job200417 0

BEDO to The WORLD : บอกเล่าเรื่องราวของ BIOFIN

1 month ago

🌿 BIOFIN DAY 22-24 April 2017 ในวันที่ 22-24 เมษายนนี้ โคงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP สำนักงานประเทศไทยจะจัดกิจกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้ชื่อ BIOFIN DAY เพื่อประชาสัมพันธ์แนวคิดและแนวทางการทำงานของ BIOFIN อันเป็นเครื่องมือระดับโลกที่จะทำให้ทุกประเทศ มีระบบบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น BEDO to the WORLD ...

BEDO – Magazine

 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  2 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • mag2017-1

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

  4 months ago

  BEDO LIFE : เที่ยวชุมชนปง / นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BEDO ACTION : พัฒนา น้ำเกี๋ยน ชุมชนต้นแบบชีววิถี / คุณค่า ความสำคัญของตราส่งเสริม BIO ARTICLE : โครงการส่วนปรพระองค์ สวนจิตรลดา / บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ สพภ. ท่านใหม่ จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2016-4

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559

  9 months ago

  BEDO LIFE : น้ำแร่กันตัง ของขวัญจากธรรมชาติ / จากไหมมาสู่ผิว ผลิตภัณฑ์จากบ้านชุมตาบง BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ นำพาเบโด้สู่ความมั่งคั่ง BIO ARTICLE : PES ของเบโด้ / ต้นไม้ในใจ ทางลัดสู่โลกสีเขียว   PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ