DSCF3829-642x335 0

BEDO ลงพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์และมหาสารคาม

4 years ago

สพภ.ลงพื้นที่ ตามที่ สพภ. ให้การสนับสนุนชุมชนในการดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน ในปี 2557 ในเรื่องของการสนับสนุนโครงการของชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน กิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟู และการจัดทำผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ และมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2557 เจ้าหน้าที่ สพภ.นำโดยวิฑิต ภู่พิมาย และนายเอ๊กซ์ ...

311142-642x335 0

BEDO ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ “คุ้งบางกะเจ้า” ครั้งที่ 2/2557 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557

4 years ago

นายเสมอ  ลิ้มชูวงศ์ (ทปษ.ด้านการจัดการชุมชน) ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ “คุ้งบางกะเจ้า” อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2557 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในการประชุมดังกล่าว คณะทำงานฯ ได้กำหนดกรอบการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ “คุ้งบางกะเจ้า” ในระยะเร่งด่วน เฉพาะหน้า ในปีการผลิตนี้ โดยมอบหมายให้ฝ่ายคณะทำงานและเลขานุการฯ ...

31114-642x300 0

การหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (คุ้งบางกะเจ้า และ PES.) ระหว่าง BEDO BEATAGRO และ TRIS

4 years ago

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 คณะฯ BEDO นำโดยนายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ.สพภ. ได้เข้าพบหารือการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน กับ บมจ. เบทาโกร โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังแนวทางฯ และให้ข้อคิดเห็นด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สันติ กีระนันทน์ ...

S__3260447-642x335 0

BEDO พัฒนาโมเดลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ พร้อมทั้ง สนับสนุน “ป่าครอบครัว (Family Forest)” โมเดลการอนุรักษ์ควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจ

4 years ago

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร. วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประธานในพิธีแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ดร.ธนิต ชังถาวร และผู้บริหาร BEDO ร่วมแถลงข่าว ในประเด็นต่อไปนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการนำทรัพยากรชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในทุกระดับ โดยหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนชุมชนและผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้า ...

IMG_3974-642x335 0

กลุ่มแผนงานพัฒนาธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “งานประมงน้อมใจ ไทยทั่วหล้า ครั้งที่ 13”

4 years ago

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มแผนงานพัฒนาธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “งานประมงน้อมใจ ไทยทั่วหล้า ครั้งที่ 13” ประจำปี 2557 ณ ห้อง MCC HALL ห้างสรรพสินค้า The Mall บางกะปิ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 ...

71-642x335 0

BEDO สร้างมูลค่าเพิ่มจากใบสับปะรดให้กับเกษตรกร อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

4 years ago

เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2557 นายถาวร บุญราศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO  ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าภายหลังมีการลงนาม MOU กับชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในโครงการพัฒนาการใช้เส้นใยสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ พบว่า การเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทดสอบการแปรรูปใบสับปะรดของกลุ่มเกษตรกร อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ขณะนี้มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ ช่วงที่ผ่านมาทางสหกรณ์ได้ส่งใบสับปะรดไปเพื่อทดสอบการแปรรูปที่โรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ ใบสับปะรดที่ส่งไปประมาณ 24 ตัน ...

SDC14037-642x335 0

BEDO จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตมะม่วง GAP และการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ จังหวัดกาญจนบุรี

4 years ago

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2557 กลุ่มแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โครงการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและการเกษตรพื้นถิ่นคุ้งบางกะเจ้า ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และเกษตรกรในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตมะม่วง GAP และการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมรวม 40 คน การศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้เยี่ยมชมสวนไม้ตัดดอกเขตร้อนของกลุ่มผู้ผลิตไม้ตัดดอกเขตร้อน  ตำบลท่าตะค้อ อ.ท่าม่วง  ชมขั้นตอนการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก และการขยายพันธุ์มะม่วงเพื่อให้ได้ผลผลิตตรงกับความต้องการของตลาดโดยใช้แรงงานของครอบครัวในพื้นที่กว่า 200 ...

2991431-642x335 0

BEDO จัดกิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ของดีคุ้งบางกะเจ้า ณ ห้างสรรพสินค้า อิมพิเรียล เวิล์ด สำโรง

4 years ago

เมื่อวันที่ 18 -22 กันยายน 2557 BEDO โดยกลุ่มแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โครงการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและการเกษตรพื้นถิ่นคุ้งบางกะเจ้า ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ของดีคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้างสรรพสินค้า อิมพิเรียล เวิล์ด สำโรง  ซึ่งในงานมีทั้งโซนแสดงนิทรรศการ อาทิเช่น การจัดแสดงนิทรรศการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมและพัฒนาของBEDO  โดยภายในงานได้นำสินค้าทั้ง 6 ตำบล มาให้ประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อกัน อาทิเช่น ...

S__17162267-642x335 0

BEDO ร่วมงานแสดงสินค้า “SME Thailand Expo 2014”

4 years ago

เมื่อระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2557 BEDO โดยกลุ่มแผนงานพัฒนาธุรกิจและกลุ่มแผนงานการตลาด ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า “SME Thailand Expo 2014” ณ อิมแพค เมืองทองธานี  Hall 7-8 เพื่อจัดนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ และประชาสัมพันธ์ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรทางชีวภาพ ระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. โดยมีการแนะนำประชาสัมพันธ์โครงการตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฯและนำสินค้าที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพมาจัดจำหน่ายในงานนี้ ...

DSC_0236-642x335 0

BEDO จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตมะม่วง GAP และการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ จังหวัดกาญจนบุรี

4 years ago

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2557 กลุ่มแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โครงการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและการเกษตรพื้นถิ่นคุ้งบางกะเจ้า ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และเกษตรกรในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตมะม่วง GAP และการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมรวม 40 คน การศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้เยี่ยมชมสวนไม้ตัดดอกเขตร้อนของกลุ่มผู้ผลิตไม้ตัดดอกเขตร้อน  ตำบลท่าตะค้อ อ.ท่าม่วง  ชมขั้นตอนการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก และการขยายพันธุ์มะม่วงเพื่อให้ได้ผลผลิตตรงกับความต้องการของตลาดโดยใช้แรงงานของครอบครัวในพื้นที่กว่า 200 ...

IMG_6185-642x335 0

“การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพต่อผู้นำเที่ยวท้องถิ่นและผู้ให้บริการรถนำเที่ยวในการบริการการท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่ากุยบุรี”

4 years ago

ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2557 BEDO โดยกลุ่มแผนงานพัฒนาธุรกิจ กรมอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี จัดอบรมเรื่อง “การเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่า” ภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ที่ กร.5 ห้วยลึก อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่าแก่ชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ...

25914-642x335 0

ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าภายหลังมีการลงนามจับคู่ธุรกิจในโครงการการใช้ประโยชน์จากไผ่

4 years ago

เมื่อวันที่ 21 – 23 กันยายน 2557 นายถาวร บุญราศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO  ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าภายหลังมีการลงนามจับคู่ธุรกิจในโครงการการใช้ประโยชน์จากไผ่ พบว่า เกษตรกร ใน อ.หนองบุญมาก ที่ได้เข้าร่วมกับเอกชนที่ต้องการไผ่เป็นวัตถุดิบในโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งเริ่มปลูกในปี 2555 ถึงขณะนี้มีไผ่ที่โตพร้อมตัด คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ ...

DSCF3589-642x335 0

BEDO จัดพิธีเปิด “ศูนย์พัฒนาการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนอย่างยั่งยืน” ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

4 years ago

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 นายเสมอ ลิ้มชูวงศ์ ที่ปรึกษาด้านการจัดการชุมชน BEDO , นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์       ผอ.กลุ่มแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และคณะฯ ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์พัฒนาการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนอย่างยั่งยืน” ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่ BEDO ให้การสนับสนุน ให้เกิดการต่อยอดทางเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เติมเต็มศิลปะของภูมิปัญญาโบราณประณีตศิลป์แดนอีสาน “ผ้าย้อมคราม” ด้วยศาสตร์ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ...

101-642x335 0

BEDO เยี่ยมชมไซรัปน้ำตาลมะพร้าว จ.สมุทรสงคราม

4 years ago

โดยกลุ่มแผนงานพัฒนาธุรกิจ จัดกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมไซรัปน้ำตาลมะพร้าวในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2557 ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาการต่อยอดเพื่อการจับคู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ณ สวนเตาตาลมิตรปรีชา ชุมชนบ้านลมทวน ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายสุวีร์ งานดี ผอ.กลุ่มแผนงานพัฒนาธุรกิจเป็นผู้กล่าวเปิดพิธีในกิจกรรมดังกล่าว การจัดกิจกรรมประกอบไปด้วยการพาชมกระบวนการและขั้นตอนการเก็บวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิตตลอดจนการบรรจุภัณฑ์ไซรัปน้ำตาลมะพร้าว มีการบรรยายขั้นตอนการผลิตโดย นายปรีชา เจี๊ยบหยู ผู้ผลิตน้ำตาลไซรัป และมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบไซรัปน้ำตาลมะพร้าวให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่อภาคเอกชนในเชิงธุรกิจและได้แจกผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดลองบริโภคผลิตภัณฑ์ หลังจากการชมกระบวนการมีการบรรยายและให้คำปรึกษาแนะนำในหัวข้อ “เทคนิคการผลิต ...

IMG_6040-642x335 0

การอบรมเชิงปฎิบัติการ “มาตรฐาน IFOAM และการพัฒนาผลผลิตเกษตรอินทรีย์”

4 years ago

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 BEDO โดยกลุ่มแผนงานพัฒนาธุรกิจและโครงการบริหารจัดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน(SMB) จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ “มาตรฐาน IFOAM และการพัฒนาผลผลิตเกษตรอินทรีย์” ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุวีร์ งานดี ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานพัฒนาธุรกิจ กล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมและนำเสนอโครงการตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (BioEconomy Promotion Mark) นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้ออื่นๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ...

180914_1-583x335 0

ร่วมงานครบรอบ 118 ปี วันสถาปนากรมป่าไม้ และครบรอบ 12 ปี วันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

4 years ago

วันที่ 18 กันยายน 2557 (วันนี้)   นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าร่วมงานครบรอบ 118 ปี วันสถาปนากรมป่าไม้ และครบรอบ 12 ปี วันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ลานหน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้         ...

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ