130218 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : …คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้…

2 years ago

…คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วย เมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้… ++++++++++++++++++++++++++++++ ส่วนหนึ่งจากพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 20 เม.ย. 2521

251217 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : พระพุทธศาสนา…

2 years ago

พระพุทธศาสนาแสดงความจริงของชีวิต แสดงทางปฏิบัติที่จะให้บรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มีวิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผล…ว่าทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผู้ใดประกอบเหตุอย่างไรเพียงใด …ก็ได้ผลนั้นเพียงนั้น… +++++++++++++++++++++++++++++++++++ พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานในการเสด็จฯ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๓

090817 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การดำรงชีวิตที่ดี…

2 years ago

การดำรงชีวิตที่ดี…จะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัว จะต้องมีความเพียร และความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร …ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว …ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ… ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓

170717 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : …ความจริงมันน่าท้อถอยหรอก…

2 years ago

…ความจริงมันน่าท้อถอยหรอก… บางเรื่องมันน่าท้อถอย…แต่ว่าฉันท้อไม่ได้ เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกิน เดิมพันของเรานั้นคือบ้านคือเมือง…คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ +++++++++++++++++++++++++ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชกระแสตอบ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หลังทรงถูกถามว่าเคยทรงเหนื่อยหรือทรงท้อบ้างหรือไม่

080617 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การที่คนสมัยใหม่…

2 years ago

การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริง แล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์ …แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้ว… สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมี ด้วยเหตุว่า…คนรุ่นเก่านี้เองทำให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๑

030517 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : พอเพียง…

2 years ago

คนเราถ้าพอใจในความต้องการ…ก็มีความโลภน้อย… เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก …คนเราก็อยู่เป็นสุข… +++++++++++++++++++++++++++ -พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

210417 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : พอเพียง…

2 years ago

พอเพียงนี้ ” อาจจะมีมาก…อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น…ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง ++++++++++++++++++++++++++++ -พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

240317 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ความสามัคคีปรองดอง…

2 years ago

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ++++++++++++++++++++++++++++++ พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๒

080317 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์…

3 years ago

ข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ แต่หน้าที่ของข้าพเจ้าไม่ใช่หน้าที่ของกษัตริย์ เป็นสิ่งยากที่จะระบุ ข้าพเจ้าเพียงแค่ทำสิ่งต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าคิดว่า จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ++++++++++++++++++++++ -พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- พระราชทานสัมภาษณ์แก่ BBC

230217 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การปิดทองหลังพระนั้น…

3 years ago

การปิดทองหลังพระนั้น… เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย …พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้… -พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖

140217 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ที่เราต้องเดินเร็ว ต้องไปเร็ว เพราะว่า…

3 years ago

…ที่เราต้องเดินเร็ว ต้องไปเร็ว เพราะว่า ความทุกข์ยากของประชาชน …ไม่เคยรอใคร… -พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-

300117 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ในบ้านเมืองนั้น…มีทั้งคนดีและคนไม่ดี

3 years ago

ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ++++++++++++++ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒

240117 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การทำความดีนั้น… โดยมากเป็นการเดินทวนกระแส

3 years ago

การทำความดีนั้น… โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า…แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่…ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว -พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙

200117 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : “อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพล ที่แปลว่า…

3 years ago

“อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน” ………………………………………………….. เมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิด ซึ่งแม่ก็คงจะสอนเรา และมีจุดมุ่งหมายว่า อยากให้เราติดดินและอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชน -พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-

160117 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือ…

3 years ago

ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือ การที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือ…คนไทยทั้งปวง -ข้อความจากพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-

110117 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ฉันถือว่า ฉันเป็นพลเมืองคนหนึ่ง…

3 years ago

ฉันถือว่า ฉันเป็นพลเมืองคนหนึ่งซึ่งมีตำแหน่ง …ตราบใดที่ยังอยู่ในตำแหน่งนี้… ตราบนั้นฉันต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ -พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ