030517 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : พอเพียง…

4 weeks ago

คนเราถ้าพอใจในความต้องการ…ก็มีความโลภน้อย… เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก …คนเราก็อยู่เป็นสุข… +++++++++++++++++++++++++++ -พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

210417 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : พอเพียง…

1 month ago

พอเพียงนี้ ” อาจจะมีมาก…อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น…ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง ++++++++++++++++++++++++++++ -พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

240317 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ความสามัคคีปรองดอง…

2 months ago

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ++++++++++++++++++++++++++++++ พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๒

080317 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์…

3 months ago

ข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ แต่หน้าที่ของข้าพเจ้าไม่ใช่หน้าที่ของกษัตริย์ เป็นสิ่งยากที่จะระบุ ข้าพเจ้าเพียงแค่ทำสิ่งต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าคิดว่า จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ++++++++++++++++++++++ -พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- พระราชทานสัมภาษณ์แก่ BBC

230217 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การปิดทองหลังพระนั้น…

3 months ago

การปิดทองหลังพระนั้น… เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย …พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้… -พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖

140217 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ที่เราต้องเดินเร็ว ต้องไปเร็ว เพราะว่า…

3 months ago

…ที่เราต้องเดินเร็ว ต้องไปเร็ว เพราะว่า ความทุกข์ยากของประชาชน …ไม่เคยรอใคร… -พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-

300117 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ในบ้านเมืองนั้น…มีทั้งคนดีและคนไม่ดี

4 months ago

ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ++++++++++++++ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒

240117 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การทำความดีนั้น… โดยมากเป็นการเดินทวนกระแส

4 months ago

การทำความดีนั้น… โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า…แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่…ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว -พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙

200117 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : “อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพล ที่แปลว่า…

4 months ago

“อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน” ………………………………………………….. เมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิด ซึ่งแม่ก็คงจะสอนเรา และมีจุดมุ่งหมายว่า อยากให้เราติดดินและอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชน -พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-

160117 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือ…

4 months ago

ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือ การที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือ…คนไทยทั้งปวง -ข้อความจากพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-

110117 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ฉันถือว่า ฉันเป็นพลเมืองคนหนึ่ง…

5 months ago

ฉันถือว่า ฉันเป็นพลเมืองคนหนึ่งซึ่งมีตำแหน่ง …ตราบใดที่ยังอยู่ในตำแหน่งนี้… ตราบนั้นฉันต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ -พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-

010117 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

5 months ago

  ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำ…คำที่จะพูด…ทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้ บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง -พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

291216_1 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖

5 months ago

“”สามัคคี”” หรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่า คนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง…คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกัน แม้จะขัดกันบ้าง…ก็ต้องสอดคล้องกัน -พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖

291216 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

5 months ago

“”เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”” – พระปฐมบรมราชโองการ – เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

NjpUs24nCQKx5e1EziiKbT6DMcY8hrpMyc687kFLWIG 0

พระบรมราโชวาท หลักคิด…หลักยึดแก่นแท้ของกีฬา

7 months ago

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “พระมหากษัตริย์นักกีฬา” ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และทรงมีพระเมตตา แก่วงการกีฬาไทยอันหาที่สุดมิได้ ด้วยพระองค์ท่านทรงมีความรอบรู้ เข้าพระราชหฤทัยในแก่นแท้ของ “กีฬา” ทั้งพระราชทานแง่คิดในบริบทต่างๆ สมควรที่ประชาชนคนไทย คนกีฬาไทย ในแขนงต่างๆจะน้อมนำและคิดตาม ดั่งพระบรมราโชวาทที่พระองค์ได้พระราชทานไว้มากมายในวโรกาสต่างๆ ซึ่งจะขออัญเชิญพระบรม ราโชวาทสำคัญๆบางส่วนที่มีการเรียบเรียงขึ้นตามพระสุรเสียงที่มีการบันทึกไว้ มานำเสนอเพื่อเป็นหลักคิดในการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินกิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนากีฬาไทยต่อไป… พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่จะเข้าแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคารที่ ...

Untitled 0

ทฤษฎี “แกล้งดิน” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7 months ago

วันที่ 24 สิงหาคม 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสกับ หม่อมเจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร.นายชิต นิลพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเล็ก จินดาสงวน ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน นายอำเภอท้องที่ และข้าราชการที่ เกี่ยวข้องในจังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า “ด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาส เป็นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำขังตลอดปี ดินมีคุณภาพต่ำ ซึ่งพื้นที่ ทั้งหมดประมาณสามแสนไร่ เกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ทำกิน แม้เมื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หมดแล้วยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผล ทั้งนี้ เนื่องจากดินมีสารประกอบไพไรท์ ทำให้มีกรดกำมะถัน เมื่อดินแห้งทำให้ดินเปรี้ยว ...

BEDO – Magazine

 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  2 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • mag2017-1

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

  4 months ago

  BEDO LIFE : เที่ยวชุมชนปง / นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BEDO ACTION : พัฒนา น้ำเกี๋ยน ชุมชนต้นแบบชีววิถี / คุณค่า ความสำคัญของตราส่งเสริม BIO ARTICLE : โครงการส่วนปรพระองค์ สวนจิตรลดา / บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ สพภ. ท่านใหม่ จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2016-4

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559

  9 months ago

  BEDO LIFE : น้ำแร่กันตัง ของขวัญจากธรรมชาติ / จากไหมมาสู่ผิว ผลิตภัณฑ์จากบ้านชุมตาบง BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ นำพาเบโด้สู่ความมั่งคั่ง BIO ARTICLE : PES ของเบโด้ / ต้นไม้ในใจ ทางลัดสู่โลกสีเขียว   PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ