010117 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

1 year ago

  ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำ…คำที่จะพูด…ทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้ บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง -พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

291216_1 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖

1 year ago

“”สามัคคี”” หรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่า คนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง…คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกัน แม้จะขัดกันบ้าง…ก็ต้องสอดคล้องกัน -พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖

291216 0

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

1 year ago

“”เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”” – พระปฐมบรมราชโองการ – เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

NjpUs24nCQKx5e1EziiKbT6DMcY8hrpMyc687kFLWIG 0

พระบรมราโชวาท หลักคิด…หลักยึดแก่นแท้ของกีฬา

1 year ago

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “พระมหากษัตริย์นักกีฬา” ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และทรงมีพระเมตตา แก่วงการกีฬาไทยอันหาที่สุดมิได้ ด้วยพระองค์ท่านทรงมีความรอบรู้ เข้าพระราชหฤทัยในแก่นแท้ของ “กีฬา” ทั้งพระราชทานแง่คิดในบริบทต่างๆ สมควรที่ประชาชนคนไทย คนกีฬาไทย ในแขนงต่างๆจะน้อมนำและคิดตาม ดั่งพระบรมราโชวาทที่พระองค์ได้พระราชทานไว้มากมายในวโรกาสต่างๆ ซึ่งจะขออัญเชิญพระบรม ราโชวาทสำคัญๆบางส่วนที่มีการเรียบเรียงขึ้นตามพระสุรเสียงที่มีการบันทึกไว้ มานำเสนอเพื่อเป็นหลักคิดในการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินกิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนากีฬาไทยต่อไป… พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่จะเข้าแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคารที่ ...

Untitled 0

ทฤษฎี “แกล้งดิน” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1 year ago

วันที่ 24 สิงหาคม 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสกับ หม่อมเจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร.นายชิต นิลพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเล็ก จินดาสงวน ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน นายอำเภอท้องที่ และข้าราชการที่ เกี่ยวข้องในจังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า “ด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาส เป็นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำขังตลอดปี ดินมีคุณภาพต่ำ ซึ่งพื้นที่ ทั้งหมดประมาณสามแสนไร่ เกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ทำกิน แม้เมื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หมดแล้วยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผล ทั้งนี้ เนื่องจากดินมีสารประกอบไพไรท์ ทำให้มีกรดกำมะถัน เมื่อดินแห้งทำให้ดินเปรี้ยว ...

k8621656-4 0

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

1 year ago

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อกำเนิดจากการที่ได้รับพระราชดำริ เมื่อวัน 11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ที่พระราชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองต่อไป โดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ใช้สอย ไม้ผล ไม้เชื้อเพลิง ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนคงความชุ่มชื้นเอาไว้เป็นประโยชน์อย่างที่ 4 ...

e0b894e0 0

พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ

1 year ago

ในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงศิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรี ได้เทิดพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนาทรัพยากรน้ำ โดยได้ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ” เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ ศาลาดุสิตดาลัย พระตำหนักจิตลดารโหฐาน ด้วยเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงว่า “น้ำคือชีวิต” นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่ง น้ำเป็นจำนวนมาก ได้ทรงศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองทั้งจากเอกสารและรายงานทางวิชาการที่ ...

1386495969-2-o 0

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ

1 year ago

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้จัดตั้ง “กองทุนบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะในมูลนิธิชัยพัฒนาไว้ จำนวน 1 ล้านบาท” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2538 และยังได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงานต่อคณาจารย์ผู้ดำเนินการ โดยให้แบ่งพื้นที่ฝังกลบขยะออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ในกรณีที่มีพื้นที่ฝังกลบอยู่แล้ว ให้ใช้ก๊าซจากขยะให้หมดก่อน ต่อจากนั้นก็นำขยะไปร่อนแยกส่วนประกอบ ส่วนที่เหลือที่ยังสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ให้นำไปเผา เพื่อที่จะนำเอาพลังงานความร้อนไปใช้ประโยชน์ เมื่อเกิดเถ้าถ่านขึ้นก็นำไปผสมกับวัสดุที่เหมาะสม เพื่ออัดเป็นแท่ง ซึ่งอาจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างต่อไปได้ เมื่อพื้นที่ส่วนแรกว่างลงก็สามารถนำขยะมาฝังกลบได้ใหม่ ...

NjpUs24nCQKx5e1EzJjJr8aLacfwIZDhFv5yXnFMMrZ 0

“กษัตริย์นักพัฒนา” พระราชทานพันธุ์ปลาหนึ่งเดียวในโลก

1 year ago

นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจสร้างความอยู่ดีกินดีแก่พสกนิกรมากมายนานัปการ หนึ่งในนั้นคือการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไม่เพียงเพื่อให้เป็นอาหารสำหรับประชาชนในยุคที่เพิ่งผ่านพ้นความยากเข็ญจากสงครามมาได้ไม่นาน และยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับราษฎรอีกด้วย ปลาพันธุ์แรกที่พระราชทานให้คนไทย ได้แก่ ปลาหมอเทศ ปี 2494 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศ. (พิเศษ) บุญ อินทรัมพรรย์ นักวิชาการประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมประมง นำพันธุ์ “ปลาหมอเทศ” จากปีนัง มาเลี้ยงในสระน้ำพระที่นั่งอัมพรสถาน ด้วยทรงเห็นว่าเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์ได้เร็ว ...

171016_1 0

น้ำดีไล่น้ำเสีย

1 year ago

หลักการบำบัดน้ำเสียโดยการทำให้เจือจาง หลักการบำบัดน้ำเสียโดยการทำให้เจือจาง (Dilution) ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  “น้ำดีไล่น้ำเสีย” โดยใช้หลักการตามธรรมชาติแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) การใช้น้ำคุณภาพดีมาช่วยบรรเทาน้ำเน่าเสียหรือที่เรียกกันว่า “น้ำดีไล่น้ำเสีย” นั้น ได้แก่ การใช้น้ำที่มีคุณภาพดีช่วยผลักดันน้ำเน่าเสียออกไปและช่วยให้น้ำเน่าเสียมีสภาพเจือจางลง ทั้งนี้โดยรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา หรือจากแหล่งน้ำภายนอกส่งไปตามคลองต่างๆ เช่น คลองบางเขน คลองบางซื่อ คลองแสนแสบ คลองเทเวศร์ หรือคลองบางลำภู ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งกระแสน้ำจะไหลแผ่กระจายขยายไปตามคลองซอยที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้านหนึ่ง ดังนั้นเมื่อการกำหนดดวงรอบเกี่ยวกับการไหลของน้ำไปตามคลองต่างๆ ...

aerator_banner_full 0

กังหันน้ำชัยพัฒนา

1 year ago

เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้  เป็นผลมาจากภาวะมลพิษของน้ำเน่าเสียที่มีปริมาณสูงขึ้นจนยากแก่การแก้ไขให้บรรเทาเบาบางลงได้ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของพสกนิกรทั้งหลาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงห่วงใยในความเดือดร้อนทุกข์ยากที่เกิดขึ้นนี้  ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพน้ำเน่าเสียในพื้นที่หลายแห่งหลายครั้ง  ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล และต่างจังหวัด  พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย การนี้  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนงบประมาณ  เพื่อการศึกษาและวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้  โดยดำเนินการจัดสร้างเครื่องมือบำบัดน้ำเสียร่วมกับกรมชลประทาน  ซึ่งได้มีการผลิตเครื่องกลเติมอากาศขึ้นในเวลาต่อมา  และรู้จักกันแพร่หลายทั่วประเทศในปัจจุบัน  คือ  “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ในระยะแรกระหว่างปี พ.ศ.2527-2530  ทรงแนะนำให้ใช้น้ำที่มีคุณภาพดีช่วยบรรเทาน้ำเสียและวิธีกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวาและพืชน้ำต่างๆ  มีอัตราแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น  การใช้วิธีธรรมชาติไม่อาจบรรเทาความเน่าเสียของน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ...

BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  7 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  9 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  11 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ