พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

1 year ago

“”เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”” – พระปฐมบรมราชโองการ – เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓