ปลูกรักษ์
  blc_banner

  ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

  แหล่งจัดแสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งประสานความร่วมมือ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจในการดำเนินธุรกิจจากฐานชีวภาพ รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ โดย สพภ. ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาดำเนินการจัดทำแผนของศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาให้เกิดศูนย์เรียนรู้ฯ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
  (1) ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการผลิตสารสกัดชีวภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ (เวชสำอาง) ได้ดำเนินการจัดตั้งและเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ ในวันที่ 17 กันยายน 2557 โดยปัจจุบันมีคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสมุนไพร การปลูกพืชสมุนไพรและการอนุรักษ์ป่าชุมชน จำนวน 481 คน
  (2) ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม ได้ดำเนินการจัดตั้งและเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ ในวันที่ 19 กันยายน 2557 และเปิดศูนย์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 โดยปัจจุบันได้มีคณะดูงานศึกษาเรียนรู้ด้านการย้อมผ้าคราม การเตรียมน้ำสีสำหรับย้อมผ้าครามและวิถีชีวิตชนเผ่ากระเลิง จำนวน 150 คน
  (3) ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์รางจืด และการจัดการป่าชุมชน ป่าครอบครัว ได้ดำเนินการจัดตั้งและเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ ในวันที่ 26 กันยายน 2557 โดยปัจจุบันมีคณะศึกษาดูงานศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ป่าครอบครัวและป่าชุมชน จำนวน 396 คน
  (4) ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามและบริการสปานวดไทย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
  (5) ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ด้านผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายและแปรรูปสมุนไพร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
  ในปีงบประมาณ 2558 สพภ. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ ชุมชน ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านวัตถุดิบสมุนไพรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

  วัตถุประสงค์ของศูนย์เรียนรู้ฯ
  ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจในการดำเนินธุรกิจจากฐานชีวภาพ

  สถานที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ
  ปัจจุบัน สพภ. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ จำนวน 6 แห่ง แบ่งเป็น
  ศูนย์เรียนรู้ฯ ปี 56 จำนวน 3 แห่ง (ได้ดำเนินการจัดทำแผนฯ ร่วมกับสถาบันการศึกษาในปี 2556 และนำแผนสู่การปฎิบัติในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ในปี 2557 และขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯ ในปี 2558)
  1) ชุมชนต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการผลิตสารสกัดชีวภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ (เวชสำอาง)
  2) ชุมชนต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม
  3) ชุมชนต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์รางจืด และการจัดการป่าชุมชน ป่าครอบครัว

  ศูนย์ฯ ปี 57 จำนวน 2 แห่ง (ได้ดำเนินการจัดทำแผนฯ ร่วมกับสถาบันการศึกษาในปี 2557 และนำแผนสู่การปฎิบัติในการจัดตั้งศูนย์ฯ ในปี 2558)
  1) ชุมชนต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามและบริการสปานวดไทย
  2) ชุมชนต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ด้านผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายและแปรรูปสมุนไพร

  ศูนย์ฯ ปี 58 จำนวน 1 แห่ง (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนฯ ร่วมกับสถาบันการศึกษา ในปี 2558)
  1) ชุมชนต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านด้านวัตถุดิบสมุนไพรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ฯ ในระดับที่สังคม มองเห็นและรับรู้ได้ และชุมชนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจในการดำเนินธุรกิจจากฐานชีวภาพ และเป็นศูนย์เรียนรู้ขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ
  • ชุมชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ป่า/ระบบนิเวศ
  • มีนักวิชาการเป็นที่ปรึกษา ทำให้ชุมชน (นักเรียนในพื้นที่) ได้รับความรู้อย่างถูกต้อง มีแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของพื้นที่ วัดผลได้
  • ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพกลับคืน ลดค่าใช้จ่าย มีรายได้ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้น

  ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโครงการ : http://eweb.bedo.or.th/blc/

  Share This Article

  โครงการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนสื่อสารข้อมูลความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  Next Story »

  โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับประเทศ

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ