ปลูกรักษ์
  1

  BEDO ร่วมงานเปิดตัวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านใหม่พัฒนา , การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเศรษฐกิจชีวภาพ และการเชื่อมประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ณ จังหวัดน่าน

  เมื่อวันที่ 18-20 เมษายน 2560 BEDO ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อร่วมงานเปิดตัวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านใหม่พัฒนา ณ วัดน้ำเกี๋ยน ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน เนื่องจากชุมชนมีฐานทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น มีสภาพภูมิทัศน์ ศิลปวัฒนธรรมที่เหมาะสมด้านการท่องเที่ยว มีผู้นำและสมาชิกที่มีศักยภาพและสมัครใจที่จะพัฒนาหมู่บ้านให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงสุขภาพ เชิงเกษตรและวัฒนธรรม

  จึงได้จัดงานเปิดตัวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนต.น้ำเกี๋ยน การสาธิตการแปรรูปสมุนไพรและอาหารพื้นบ้าน การจำลองสวนสมุนไพรท้องถิ่นของชุมชน การจำหน่ายสินค้าและการบริการนวดเพื่อสุขภาพ อีกทั้งการปั่นจักรยานท่องเที่ยว 5 ฐานเด่น ได้แก่ 1) สวนสมุนไพร (Herb in the garden) 2) สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (Herb for health) 3) สวนสะเติน (Satern Garden) 4) ข้าวแต๋นสมุนไพร 5) Spa @ Home รวมทั้งมีโอกาสได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเชื่อมประสานการทำงาน และการกำกับติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯชุมชน ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน

  โดยได้ร่วมหารือกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งเรียนรู้ โดยการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการบริการนวดแผนไทย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้แปลงปลูกพืชสมุนไพร โดยการสร้างเส้นทางเดินศึกษาแปลงปลูกพืชสมุนไพร การจัดทำอุโมงค์พืชสมุนไพร การจัดทำป้ายสื่อความหมายเพื่อบริการความรู้แก่ผู้ที่สนใจ การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเศรษฐกิจชีวภาพร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดทำโครงการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเศรษฐกิจชีวภาพ โดยใช้รูปแบบการพัฒนาเส้นทางให้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน เป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ

  รวมทั้งรูปแบบกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นกลไกผลักดันและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้แก่ท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางคณะได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน และการเชื่อมประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย โดยได้ร่วมหารือกับนายสำรวย พัดผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง พบว่าชุมชนมีศักยภาพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประกอบด้วย เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชุมชน เขตพื้นที่อนุรักษ์วังปลา การให้บริการแพเพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางล่องแก่งตามลำน้ำน่าน ศูนย์รวบรวมพันธุกรรมพืชและสัตว์ (ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้) การท่องเที่ยวแปลงเกษตร รูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ป่า แปลงเกษตร และพื้นที่ส่วนรวม

  โดยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและชุมชนมีส่วนร่วมจนสามารถฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ พื้นที่เกษตรทำให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศรีนาป่าน-ตาแวน ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เป็นชุมชนไทลื้อที่อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา สิบสองจุไท และได้นำชาเมี่ยง หรือชาอัสสัมมาปลูกในพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการอนุรักษ์ทำให้ได้ชาที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ที่มีศักยภาพในการเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวเศรษฐกิจชีวภาพ ประกอบด้วยเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าเมี่ยง เส้นทางเดินศึกษาพันธุ์พืชสมุนไพร ซึ่งมุ่งสู่เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตามจุดต่างๆ ซึ่งพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่รักในธรรมชาติ โดยการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

   

  แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  Share This Article

  BEDO เข้าร่วมงานวันคุ้มครองโลก ปี 2560

  Next Story »

  BEDO ชวนช๊อปของดีราคาเบาๆ ภูมิปัญญาชาวบ้าน 28-30 เมษายน 2560

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  9 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  11 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ