ปลูกรักษ์
  001 (21)

  BEDO เฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9

  เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2560 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เฝ้าฯรับเสด็จและขอพระราชทานพระราชานุญาตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายงานการจัดบูธนิทรรศการ “ค้นหา เรียนรู้ สู่การสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการเป็นประจำทุก 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี ตำบลชำฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

  ทั้งนี้เพื่อนำเสนอภาพรวมของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับการค้นหา ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ นำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้

  ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับการให้เยาวชนได้ทำความรู้จักและค้นหาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ผ่านทางสมาร์ทโฟน เช่น AR Code, VR เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดการอยากเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้เกี่ยวกับ “แมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ” หมายถึง แมลงที่นำมาเป็นอาหารมนุษย์และสัตว์ เช่น จิ้งหรีด รวมถึงแมลงสวยงาม เช่น ผีเสื้อชนิดต่าง ๆ และแมลงอุตสาหกรรม เช่น ผึ้ง ครั่ง ไหมฯ เป็นต้น ปัจจุบันทั่วโลกให้การยอมรับว่าแมลงเป็นแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืนในอนาคต ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อย เลี้ยงง่าย โตเร็ว ขยายพันธุ์ง่าย ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ มลภาวะน้อย ตลาดมีความต้องการสูง และแมลงถูกมองว่าเป็นอาหารออร์แกนิคและเป็นอาหารสะอาด โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าในประเทศแถบทวีปยุโรปและอเมริกา

  มีรายงานจาก EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) ว่ามีแมลงมากกว่า 150 ชนิด ที่มีการซื้อขายกันเพื่อนำมาใช้ทดแทนโปรตีนจากถั่วเหลืองและปลาป่นเพื่อใช้ทำเป็นอาหารสัตว์

  ที่ผ่านมาในช่วงปี พ.ศ. 2559-60 BEDO ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 350 ชนิด จัดทำ “คู่มือการเพาะเลี้ยงแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ในฟาร์มที่ได้มาตรฐาน” และ “คู่มือการเพาะเลี้ยงผีเสื้อกลางวันและด้วงสวยงามที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ” นอกจากนั้นยังได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ เช่น การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด การเพาะเลี้ยงหนอนสาคู เพื่อเป็นอาหารมนุษย์ การเพาะเลี้ยงแมลงวันลายและหนอนนกเพื่อเป็นอาหารสัตว์

  ส่วนการเพาะเลี้ยงผีเสื้อกลางวันและด้วงสวยงามที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจนั้นเป็นการเปิดมุมมองของเกษตรกรให้เห็นว่าผีเสื้อที่เคยเห็นเป็นประจำนั้นบางชนิดเป็นที่ต้องการของสวนผีเสื้อในต่างประเทศ ซึ่งพบเป็นผีเสื้อชนิดที่พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทยและได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ เพียงแต่ปริมาณการส่งออกน้อยกว่าความต้องการของตลาด ซึ่งถือเป็นโอกาสดีของเกษตรกรไทยเนื่องจากประเทศไทยมีภูมิประเทศที่มีความได้เปรียบประเทศคู่แข่งอย่างฟิลิปปินส์และเกษตรกรภาคอีสานของไทยก็มีความสามารถในการเลี้ยงไหม ซึ่งเป็นหนอนผีเสื้ออยู่แล้วจึงถือเป็นความได้เปรียบถึงสองต่อ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ใช้เวลาในการอบรมรุ่นละ 1 วันรวม 2 รุ่น เป็นเวลา 2 วัน โดยอบรมให้เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง เช่น ชัยภูมิฯ ซึ่งมีเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมมากกว่า 50 คน

  ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ถึงนิเวศวิทยาของทรัพยากรชีวภาพแต่ละชนิดทั้ง พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เช่น กล้วย แมลง และเห็ด เพื่อให้เข้าใจถึงนิเวศวิทยาที่ทรัพยากรชีวภาพชนิดนั้นอาศัยอยู่ เพื่อการนำมาพัฒนาปรับปรุงให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้อย่างเต็มที่ และสร้างความเข้าใจเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักในทรัพยากรชีวภาพของตนเองอย่างเข้าใจ มีเป้าหมายในการอนุรักษ์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนสืบไป

  ส่วนที่ 3 นำเสนอผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ตามหลักสามประการที่สำนักงานฯ ดำเนินการอยู่เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน คือ 1) การใช้ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบในการผลิต 2) มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) มีการนำรายได้ส่วนหนึ่งไปอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรชีวภาพ

  001 (1) 001 (2) 001 (4) 001 (6) 001 (8) 001 (12) 001 (13) 001 (19) 001 (20) 001 (21) 001 (23) 001 (24) 001 (31) 001 (35) 001 (38) 001 (39) 001 (41)

  แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  Share This Article

  เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ ครั้งที่ 4

  Next Story »

  ๕ ธันวาคม

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ