ปลูกรักษ์
  tbd2015

  โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับประเทศ

   

   

   

  ชมเว็บไซต์ของโครงการ (www.Thaibiodiversity.org) คลิกที่นี่

  โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับประเทศ ระยะที่ 1

  ทำไมต้องเป็น ThaiBioDiversity

  ปัจจุบันงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยจัดเป็นวาระสำคัญของชาติ การรวบรวม ศึกษา วิจัย และจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีประสิทธิภาพและมีความเชื่อมโยงกัน ด้วยเหตุนี้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จึงเห็นความจำเป็นในการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ หรือศูนย์กลางการเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูล ที่จะทำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำโครงการแผนงาน ตลอดจนกิจกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างเป็นระบบ เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป

  การสะสมข้อมูลองค์ความรู้ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยนั้นมีการจัดเก็บและค้นพบข้อมูลต่างๆ เหล่านี้อยู่ช้านาน การจัดเก็บมีการกระจายอยู่ทั่วไป โดยผู้ที่ถือครองข้อมูลมีทั้งผู้ถือครองที่เป็นองค์กร หรือตัวบุคคล ซึ่งนับเป็นข้อจำกัดและยากต่อการนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ดังนั้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้มีการรวบรวม จัดระเบียบ การบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ และถือเป็นศูนย์รวมในการจัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นเครือข่าย จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ได้เครื่องมือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพได้อย่างแพร่หลาย และยั่งยืนยิ่งขึ้น อันจะทำให้การผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  วัตถุประสงค์ของ ThaiBioDiversity

  1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอย่างเป็นระบบ

  2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้กับประชาชน นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย เข้ามาใช้ประโยชน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  3. เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความสนใจในข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

  ชมเว็บไซต์ของโครงการ (www.Thaibiodiversity.org) คลิกที่นี่

  Share This Article

  ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ