ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาทางธุรกิจ

              ธุรกิจที่เกิดขึ้นจากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอยู่หลายสาขา ตั้งแต่ทรัพยากรที่เราสามารถมองเห็นได้ เช่น สัตว์ พืช สมุนไพร หรือสิ่งมีชีวิตที่เราไม่สามารถมองเห็น เช่น จุลินทรีย์ หรือแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิต อันได้แก่ งานสร้างสรรค์ต่างๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้สนใจลงทุนประกอบธุรกิจ จึงทำให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญาท้องถิ่นขึ้นมากมายหลายสาขา ผู้ประกอบการบางรายต้องการคำแนะนำสำหรับการเริ่มต้น บางรายกำลังประสบปัญหาในการดำเนินงาน แต่หาแนวทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจนไม่ได้เพราะการดำเนินธุรกิจมีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมากมาย อาทิ ปัจจัยทางด้านการตลาด การผลิต การเงิน ระเบียบกฎหมาย และข้อมูลสำหรับการตัดสินใจและแก้ปัญหา เป็นต้น

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เห็นถึงความสำคัญของการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้  จึงเห็นควรจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจขึ้น โดยทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่กิจการต่างๆ ทั้งทางด้านการตลาด ด้านการค้าระหว่างประเทศ ด้านการเงิน ด้านการผลิต การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Network) และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ ให้คำปรึกษาแนะนำการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองสิทธิ และแนะนำเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม แก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพทั้งที่ประกอบธุรกิจอยู่เดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

1.ให้บริการข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.เพิ่มศักยภาพการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ธุรกิจสมุนไพร (ยาจากสมุนไพร 8 รายการ และอาหารเสริมจากสมุนไพร)
2. ธุรกิจน้ำหมักชีวภาพ

 

1. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐาน (GAP GMP HACCP มผช. และ อย.) ด้านการรับรองมาตรฐาน ใน 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจสมุนไพร (ยาจากสมุนไพร 8 รายการ และอาหารเสริมจากสมุนไพร) และธุรกิจน้ำหมักชีวภาพ
2. บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการให้บริการด้านการผลิตและการตลาด
4. จัดฝึกอบรม/สัมมนา/บ่มเพาะธุรกิจ จำนวน 1,000 ราย
5. จัดทำทำเนียบนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 3 ด้าน (ด้านสมุนไพร ด้านมาตรฐานสินค้า และด้านธุรกิจ)

 

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  12 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ