ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาทางธุรกิจ

              ธุรกิจที่เกิดขึ้นจากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอยู่หลายสาขา ตั้งแต่ทรัพยากรที่เราสามารถมองเห็นได้ เช่น สัตว์ พืช สมุนไพร หรือสิ่งมีชีวิตที่เราไม่สามารถมองเห็น เช่น จุลินทรีย์ หรือแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิต อันได้แก่ งานสร้างสรรค์ต่างๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้สนใจลงทุนประกอบธุรกิจ จึงทำให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญาท้องถิ่นขึ้นมากมายหลายสาขา ผู้ประกอบการบางรายต้องการคำแนะนำสำหรับการเริ่มต้น บางรายกำลังประสบปัญหาในการดำเนินงาน แต่หาแนวทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจนไม่ได้เพราะการดำเนินธุรกิจมีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมากมาย อาทิ ปัจจัยทางด้านการตลาด การผลิต การเงิน ระเบียบกฎหมาย และข้อมูลสำหรับการตัดสินใจและแก้ปัญหา เป็นต้น

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เห็นถึงความสำคัญของการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้  จึงเห็นควรจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจขึ้น โดยทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่กิจการต่างๆ ทั้งทางด้านการตลาด ด้านการค้าระหว่างประเทศ ด้านการเงิน ด้านการผลิต การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Network) และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ ให้คำปรึกษาแนะนำการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองสิทธิ และแนะนำเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม แก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพทั้งที่ประกอบธุรกิจอยู่เดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

1.ให้บริการข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.เพิ่มศักยภาพการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ธุรกิจสมุนไพร (ยาจากสมุนไพร 8 รายการ และอาหารเสริมจากสมุนไพร)
2. ธุรกิจน้ำหมักชีวภาพ

 

1. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐาน (GAP GMP HACCP มผช. และ อย.) ด้านการรับรองมาตรฐาน ใน 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจสมุนไพร (ยาจากสมุนไพร 8 รายการ และอาหารเสริมจากสมุนไพร) และธุรกิจน้ำหมักชีวภาพ
2. บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการให้บริการด้านการผลิตและการตลาด
4. จัดฝึกอบรม/สัมมนา/บ่มเพาะธุรกิจ จำนวน 1,000 ราย
5. จัดทำทำเนียบนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 3 ด้าน (ด้านสมุนไพร ด้านมาตรฐานสินค้า และด้านธุรกิจ)

 

BEDO – Magazine

 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  2 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • mag2017-1

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

  4 months ago

  BEDO LIFE : เที่ยวชุมชนปง / นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BEDO ACTION : พัฒนา น้ำเกี๋ยน ชุมชนต้นแบบชีววิถี / คุณค่า ความสำคัญของตราส่งเสริม BIO ARTICLE : โครงการส่วนปรพระองค์ สวนจิตรลดา / บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ สพภ. ท่านใหม่ จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2016-4

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559

  9 months ago

  BEDO LIFE : น้ำแร่กันตัง ของขวัญจากธรรมชาติ / จากไหมมาสู่ผิว ผลิตภัณฑ์จากบ้านชุมตาบง BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ นำพาเบโด้สู่ความมั่งคั่ง BIO ARTICLE : PES ของเบโด้ / ต้นไม้ในใจ ทางลัดสู่โลกสีเขียว   PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ