หนังสือที่น่าสนใจ

ชุดสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ราคา 4,500 บาท

ประกอบด้วยหนังสือสารานุกรม จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
1. สารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ภูมิปัญญาข้าวไทย
2. สารานุกรมภูมิปัญญาผ้าไทย
3. สารานุกรมภูมิปัญญาการใช้ยาสมุนไพรไทย
4. สารานุกรมภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นไทย 4 ภาค

………………………………………………………………………..
หนังสือสารานุกรมภูมปัญญาอาหารท้องถิ่นไทย 4 ภาค ราคา 1,250 บาท
………………………………………………………………………..
หนังสือสารานุกรมภูมิปัญญาการรักษาสุขภาพพื้นบ้าน ราคา 1,250 บาท
………………………………………………………………………..
สารานุกรมภูมิปัญญาผ้าไทย ราคา 990 บาท

ประกอบด้วย ข้อมูลภูมิปัญญาผ้าไทย ผ้าทอพื้นบ้านของไทย วัตถุดิบที่ใช้ในการทอผ้า และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทอผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า ผ้ากับวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย

………………………………………………………………………..

หนังสือบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ (รา) ราคา 699 บาท

ประกอบด้วย ความสำคัญและการจัดจำแนกราตามระบบนิเวศในประเทศไทย คุณค่าทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับรา ทรัพย์สินชีวภาพรา มีข้อมูลสายพันธ์รากว่า 400 ชนิด

………………………………………………………………………..
หนังสือบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ (เห็ด) ราคา 500 บาท

ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไป ประโยชน์และโทษของเห็ด (การจัดจำแนก ลักษณะทั่วของเห็ดราชั้น Ascomycetes และชั้น Basidiomycetes การเก็บเห็ดและการศึกษาเห็ดในธรรมชาติ การผลิตเชื้อเห็ด การเพาะเห็ดที่สำคัญทางอุตสาหกรรม เห็ดที่มีความสำคัญทางอุตสาหกรรม เห็ดที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศ เห็ดที่เป็นโทษ) ตอนที่ 2 คุณค่าทางเศรษฐกิจของเห็ด ตอนที่ 3 รายชื่อเห็ดที่มีรายงานการพบในประเทศไทย ตอนที่ 4 ทรัพย์สินชีวภาพ เห็ด 300 ชนิด

………………………………………………………………………..

หนังสือบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ (พืชดอกพื้นเมือง) ราคา 500 บาท

ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ความสำคัญและการปลูกเลี้ยงพืชดอกพื้นเมืองในประเทศไทย (ประวัติของพืชดอกพื้นเมืองในประเทศไทย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจำแนกพืชดอกพื้นเมือง การขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยง และการดูแลรักษา โรค แมลง และการป้องกันกำจัด) ตอนที่ 2 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ (คุณค่าทางเศรษฐกิจ) ตอนที่ 3 ทรัพย์สินชีวภาพพืชดอกพื้นเมือง (พืชดอกพื้นเมืองของไทย) มีข้อมูลพืชดอกพื้นเมือง 200 ชนิด

………………………………………………………………………..
หนังสือบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ (ขิง) ราคา 500 บาท

ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ความสำคัญและการปลูกเลี้ยงพืชวงศ์ขิงในประเทศไทย (ประวัติการศึกษาอนุกรมวิธานพืชวงศ์ขิงในประเทศไทย ลักษณะประจำของพืชวงศ์ขิง การจำแนกพืชวงศ์ขิง การขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยง และการดูแลรักษา โรค แมลง และการป้องกันกำจัด) ตอนที่ 2 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ (คุณค่าทางเศรษฐกิจ) ตอนที่ 3 ทรัพย์สินชีวภาพพืชวงศ์ขิง (พืชวงศ์ขิงของไทย) มีข้อมูลพืชวงศ์ขิงพันธุ์ป่า 150 ชนิด และพันธุ์ลูกผสมและพันธุ์คัดเลือก 50 พันธุ์

………………………………………………………………………..

หนังสือบัญชีทรัยากรชีวภาพของประเทศไทย (ปลาไทย) ราคา 1,500 บาท

การรวบรวมรายชื่อปลา ปลาน้ำจืด ปลาน้ำเค็ม และปลาน้ำกร่อยที่พบในประเทศไทย (ยกเว้นปลาสวยงามที่นำเข้าจากต่างประเทศ) และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักอนุกรมวิธาน และมีโครงสร้างข้อมูลตรงตามทีี่คณะอนุกรรมการจัดทำ บัญชีรายการทรัยพ์สินชีวภาพด้านสัตว์น้ำได้กำหนด เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 2,200 ชนิด

 ………………………………………………………………………..

book070717_0

หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์เลื้อยคลานไทย (Reptiles Of Thailand) ราคา 1,500 บาท (1 ชุดมี 2 เล่ม)

จัดรวบรวมเป็นรายละเอียดแต่ละชนิดพร้อมภาพถ่ายและข้อมูลที่จัดเรียงตามระบบอนุกรมวิธาน พร้อมข้อมูลด้านการแพร่กระจาย การพบครั้งแรก นิเวศวิทยา และถิ่นที่อยู่อาศัย สถานภาพด้านการอนุรักษ์ รูปแบบการใช้ประโยชน์ เอกสารอ้างอิง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านเป็นแหล่งที่ยืนยันข้อมูลบัญชีทรัพยากรชีวภาพด้านสัตว์เลื้อยคลานไทย ปัจจุบันรวบรวมข้อมูลได้ 418 ชนิด

 ………………………………………………………………………..

book0707171_1

หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians Of Thailand) ราคา 500 บาท

จัดรวบรวมเป็นรายละเอียดแต่ละชนิดพร้อมภาพถ่ายและข้อมูลที่จัดเรียงตามระบบอนุกรมวิธาน พร้อมข้อมูลด้านการแพร่กระจาย การพบครั้งแรก นิเวศวิทยา และถิ่นที่อยู่อาศัย สถานภาพด้านการอนุรักษ์ รูปแบบการใช้ประโยชน์ เอกสารอ้างอิง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านเป็นแหล่งที่ยืนยันข้อมูลบัญชีทรัพยากรชีวภาพด้านสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทย ปัจจุบันรวบรวมข้อมูลได้ 175 ชนิด

 ………………………………………………………………………..

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ