ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว

ชื่อ-นามสกุล : ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สพภ.
วันเกิด :   9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484  อายุ :  77 ปี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สพภ.

 

วุฒิการศึกษา
• วนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Ph. D. (นิเวศวิทยาทางพืช) Michigan St. U. ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเวศวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน
• ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา
• กรรมการ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สพภ.
• ประธานกรรมการบริหาร อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร
• ประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ
• รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ