ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Information

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

• ดัชนีรวม/ ดัชนีประจำแฟ้ม
ดัชนีรวม
ดัชนีประจำแฟ้ม

• ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7
– โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 (1) (2) (3)
มาตรา7 (1)
……….โครงสร้างและการจัดองค์การในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ
……….โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของสำนักงานฯ
มาตรา7 (2)
……….ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน
……….พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550
มาตรา7 (3)
……….แผนที่สถานที่ตั้งสำนักงานฯ
– ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ มาตรา 7 (4)
……….รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560)
……….คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557)

• ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
– ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน มาตรา 9 (1)
……….ผลการสืบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เลขที่ 38/2559 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….ผลการสืบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถแก่หน่วยงานพันธมิตร ผู้ประกอบการ ณ ประเทศญี่ปุ่น (เลขที่ 44/2559 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….ผลการแข่งขันราคาจ้างสร้างการรับรู้ Biodiversity และ Bio Economy ผ่านสื่อโทรทัศน์ (เลขที่ 45/2559 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….ผลการแข่งขันราคาจ้างผลิต BEDO FREE MAGAZINE (เลขที่ 46/2559 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….ผลการแข่งขันราคาจ้างส่งเสริมช่องทางและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (เลขที่ 48/2559 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
……….ผลการแข่งขันราคาจ้างจัดกิจกรรมการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เลขที่ 49/2559 ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
……….ผลการสืบราคาจ้างการเดินทางโครงการพัฒนาทักษะและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การวางแผนแบบบูรณาการ การกำหนดทางนโยบาย เพื่อพัฒนาทักษะผู้บริหารระดับจังหวัด-อำเภอ เพิ่มพูนประสบการณ์ เรียนรู้กรณีศึกษา ณ ประเทศภูฎาน (เลขที่ 4/2560 ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
……….ผลการสืบราคาจ้างศึกษารวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (นกชายฝั่ง) ในพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม (เลขที่ 6/2560 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560)
– นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 9 (2)
……….นโยบายกำกับการดูแลกิจการที่ดี
……….รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจเยี่ยมสนง.
……….นโยบายของ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
……….การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนแม่บท ระยะ 20 ปี และรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
……….การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 17 มกราคม 2560
……….เจตจำนงและนโยบายในการบริหารงานของสนง.
……….นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ มาตรา 9 (3)
……….แผนปฏิบัติการ5ปี พ.ศ. 2560-2560
……….งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
……….แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
– คู่มือหรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีผลกระทบต่อเอกชน มาตรา 9 (4)
……….คู่มือธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
……….คู่มือการจัดทำฉลากสินค้าทรัพยากรชีวภาพ
……….คู่มือสำหรับผู้รับทุนวิจัย
……….คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการในการขอตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติ
……….การใช้บริการห้องสมุด สพภ. (เลขที่ 48/2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553)
……….หลักเกณฑ์ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของสนง. พ.ศ. 2556
……….วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติงานในการรับฝากสินค้าทรัพยากรชีวภาพเพื่อการจำหน่าย
……….กำหนดหลักประกัน การคืนหลักประกัน และการปรับ (เลขที่ 89/2557 ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
……….ระเบียบคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการลาของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง พ.ศ. 2558
……….กำหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุโดยวิธีการตกลงราคา
……….มอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสพภ. (เลขที่ 12/2559 สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559)
……….มอบอำนาจและมอบหมายงานให้ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการ (เลขที่ 37/2558 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
……….มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ลงชื่อกำกับเอกสาร (เลขที่ 38/2559 สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
……….แต่งตั้งผู้อำนวยการสพภ. (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….มอบหมายให้ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมรับผิดชอบบริหารงานสำนักงานประสานงานโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ (สพภ.วช.) (เลขที่ 45/2559 สั่ง ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
– สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5)
……….หลักเกณฑ์ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของสนง. พ.ศ. 2556
……….มอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสพภ. (เลขที่ 12/2559 สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559)
……….มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ลงชื่อกำกับเอกสาร (เลขที่ 38/2559 สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
……….แต่งตั้งผู้อำนวยการสพภ. (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….มอบหมายให้ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมรับผิดชอบบริหารงานสำนักงานประสานงานโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ (สพภ.วช.) (เลขที่ 45/2559 สั่ง ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
– สัญญาสัมปทาน ผูกขาด หรือร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ มาตรา 9 (6)
……….รายงานผลการจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
……….รายงานผลสืบราคาจ้างบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารที่ทำการ
– มติครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือมติครม. มาตรา 9 (7)
……….แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
……….แต่งตั้งผู้อำนวยการสพภ. (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
– ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)
+ ประกาศแข่งขันราคา ประกาศสืบราคา
……….แข่งขันราคาจ้างส่งเสริมช่องทางและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (เลขที่ 34/2559 ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
……….แข่งขันราคาจ้างผลิต BEDO FREE MAGAZINE (เลขที่ 35/2559 ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
……….แข่งขันราคาจ้างการรับรู้ Biodiversity และ Bio Economy ผ่านสื่อโทรทัศน์ (เลขที่ 36/2559 ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
……….แข่งขันราคางานจ้างจัดกิจกรรมการประกวดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เลขที่ 39/2559 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….ผลการแข่งขันราคาจ้างส่งเสริมช่องทางและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (เลขที่ 48/2559 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
……….ผลการแข่งขันราคาจ้างจัดกิจกรรมการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เลขที่ 49/2559 ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
……….ผลการสืบราคาจ้างการเดินทางโครงการพัฒนาทักษะและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การวางแผนแบบบูรณาการ การกำหนดทางนโยบาย เพื่อพัฒนาทักษะผู้บริหารระดับจังหวัด-อำเภอ เพิ่มพูนประสบการณ์ เรียนรู้กรณีศึกษา ณ ประเทศภูฎาน (เลขที่ 4/2560 ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
……….สืบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของสำนักงาน (เลขที่ 33/2559 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
……….สืบราคาจ้างดเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถแก่หน่วยงานพันธมิตรชุมชน ผู้ประกอบการ ณ ประเทศญี่ปุ่น (เลขที่ 40/2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….สืบราคาจ้างการเดินทางโครงการพัฒนาทักษะและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การวางแผนแบบบูรณาการ การกำหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาทักษะผู้บริหารระดับจังหวัด-อำเภอ เพิ่มพูนประสบการณ์ เรียนรู้กรณีศึกษา ณ ประเทศภูฎาน (เลขที่ 1/2560 ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560)
……….สืบราคาจ้างศึกษารวบรวมข้อมูลทรัยากรชีวภาพ (นกชายฝั่ง) ในพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม (เลขที่ 2/2560 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560)
……….ผลการสืบราคาจ้างศึกษารวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (นกชายฝั่ง) ในพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม (เลขที่ 6/2560 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560)
+ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
……….ตุลาคม 2559
……….พฤศจิกายน 2559
……….ธันวาคม 2559
……….มกราคม 2560
……….กุมภาพันธ์ 2560
……….มีนาคม 2560
……….เมษายน 2560
……….พฤษภาคม 2560
……….มิถุนายน 2560
……….กรกฎาคม 2560
……….สิงหาคม 2560
……….กันยายน 2560

+ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส
……….ประจำไตรมาส 1
……….ประจำไตรมาส 2
……….ประจำไตรมาส 3
……….ประจำไตรมาส 4

+ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
+ ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
+ กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณ มาตรา 9 (8)
……….ทะเบียนสัญญารับทุนวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยปี พ.ศ. 2559
……….ทะเบียนสัญญารับทุนวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยปี พ.ศ. 2558

• ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร
– ข้อมูลข่าวสาร 1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
……….โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของสำนักงานฯ
……….ส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของสพภ.
ข้อมูลข่าวสาร 2 วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
ข้อมูลข่าวสาร 3 แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี
– ข้อมูลข่าวสาร 4 ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
……….ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554
……….ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550
– ข้อมูลข่าวสาร รายงานประจำปีของหน่วยงาน
……….2557
……….2558
……….2559

• ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

• การประเมินผลการพิจาณาการให้บริการของศูนย์ฯ/ ถามตอบ
แบบสำรวจความพึงพอใจฯ
– สรุปผลความพึงพอใจ
– สถิติผู้เข้าใช้บริการ
– ถามตอบ/ ข้อคิดเห็น

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

• คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  4 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  5 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  7 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ