ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Information

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

• ดัชนีรวม/ ดัชนีประจำแฟ้ม
ดัชนีรวม
ดัชนีประจำแฟ้ม

• ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7
– โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 (1) (2) (3)
มาตรา7 (1)
……….โครงสร้างและการจัดองค์การในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ
……….โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของสำนักงานฯ
มาตรา7 (2)
……….ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน
……….พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550
มาตรา7 (3)
……….แผนที่สถานที่ตั้งสำนักงานฯ
– ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ มาตรา 7 (4)
……….รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560)
……….คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557)

• ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
– ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน มาตรา 9 (1)
……….ผลการสืบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เลขที่ 38/2559 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….ผลการสืบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถแก่หน่วยงานพันธมิตร ผู้ประกอบการ ณ ประเทศญี่ปุ่น (เลขที่ 44/2559 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….ผลการแข่งขันราคาจ้างสร้างการรับรู้ Biodiversity และ Bio Economy ผ่านสื่อโทรทัศน์ (เลขที่ 45/2559 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….ผลการแข่งขันราคาจ้างผลิต BEDO FREE MAGAZINE (เลขที่ 46/2559 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….ผลการแข่งขันราคาจ้างส่งเสริมช่องทางและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (เลขที่ 48/2559 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
……….ผลการแข่งขันราคาจ้างจัดกิจกรรมการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เลขที่ 49/2559 ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
……….ผลการสืบราคาจ้างการเดินทางโครงการพัฒนาทักษะและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การวางแผนแบบบูรณาการ การกำหนดทางนโยบาย เพื่อพัฒนาทักษะผู้บริหารระดับจังหวัด-อำเภอ เพิ่มพูนประสบการณ์ เรียนรู้กรณีศึกษา ณ ประเทศภูฎาน (เลขที่ 4/2560 ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
……….ผลการสืบราคาจ้างศึกษารวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (นกชายฝั่ง) ในพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม (เลขที่ 6/2560 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560)
– นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 9 (2)
……….นโยบายกำกับการดูแลกิจการที่ดี
……….รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจเยี่ยมสนง.
……….นโยบายของ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
……….การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนแม่บท ระยะ 20 ปี และรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
……….การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 17 มกราคม 2560
……….เจตจำนงและนโยบายในการบริหารงานของสนง.
……….นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ มาตรา 9 (3)
……….แผนปฏิบัติการ5ปี พ.ศ. 2560-2560
……….งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
……….แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
– คู่มือหรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีผลกระทบต่อเอกชน มาตรา 9 (4)
……….คู่มือธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
……….คู่มือการจัดทำฉลากสินค้าทรัพยากรชีวภาพ
……….คู่มือสำหรับผู้รับทุนวิจัย
……….คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการในการขอตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติ
……….การใช้บริการห้องสมุด สพภ. (เลขที่ 48/2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553)
……….หลักเกณฑ์ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของสนง. พ.ศ. 2556
……….วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติงานในการรับฝากสินค้าทรัพยากรชีวภาพเพื่อการจำหน่าย
……….กำหนดหลักประกัน การคืนหลักประกัน และการปรับ (เลขที่ 89/2557 ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
……….ระเบียบคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการลาของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง พ.ศ. 2558
……….กำหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุโดยวิธีการตกลงราคา
……….มอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสพภ. (เลขที่ 12/2559 สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559)
……….มอบอำนาจและมอบหมายงานให้ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการ (เลขที่ 37/2558 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
……….มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ลงชื่อกำกับเอกสาร (เลขที่ 38/2559 สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
……….แต่งตั้งผู้อำนวยการสพภ. (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….มอบหมายให้ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมรับผิดชอบบริหารงานสำนักงานประสานงานโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ (สพภ.วช.) (เลขที่ 45/2559 สั่ง ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
– สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5)
……….หลักเกณฑ์ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของสนง. พ.ศ. 2556
……….มอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสพภ. (เลขที่ 12/2559 สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559)
……….มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ลงชื่อกำกับเอกสาร (เลขที่ 38/2559 สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
……….แต่งตั้งผู้อำนวยการสพภ. (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….มอบหมายให้ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมรับผิดชอบบริหารงานสำนักงานประสานงานโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ (สพภ.วช.) (เลขที่ 45/2559 สั่ง ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
– สัญญาสัมปทาน ผูกขาด หรือร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ มาตรา 9 (6)
……….รายงานผลการจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
……….รายงานผลสืบราคาจ้างบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารที่ทำการ
– มติครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือมติครม. มาตรา 9 (7)
……….แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
……….แต่งตั้งผู้อำนวยการสพภ. (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
– ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)
+ ประกาศแข่งขันราคา ประกาศสืบราคา
……….แข่งขันราคาจ้างส่งเสริมช่องทางและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (เลขที่ 34/2559 ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
……….แข่งขันราคาจ้างผลิต BEDO FREE MAGAZINE (เลขที่ 35/2559 ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
……….แข่งขันราคาจ้างการรับรู้ Biodiversity และ Bio Economy ผ่านสื่อโทรทัศน์ (เลขที่ 36/2559 ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
……….แข่งขันราคางานจ้างจัดกิจกรรมการประกวดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เลขที่ 39/2559 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….ผลการแข่งขันราคาจ้างส่งเสริมช่องทางและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (เลขที่ 48/2559 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
……….ผลการแข่งขันราคาจ้างจัดกิจกรรมการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เลขที่ 49/2559 ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
……….ผลการสืบราคาจ้างการเดินทางโครงการพัฒนาทักษะและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การวางแผนแบบบูรณาการ การกำหนดทางนโยบาย เพื่อพัฒนาทักษะผู้บริหารระดับจังหวัด-อำเภอ เพิ่มพูนประสบการณ์ เรียนรู้กรณีศึกษา ณ ประเทศภูฎาน (เลขที่ 4/2560 ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
……….สืบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของสำนักงาน (เลขที่ 33/2559 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
……….สืบราคาจ้างดเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถแก่หน่วยงานพันธมิตรชุมชน ผู้ประกอบการ ณ ประเทศญี่ปุ่น (เลขที่ 40/2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….สืบราคาจ้างการเดินทางโครงการพัฒนาทักษะและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การวางแผนแบบบูรณาการ การกำหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาทักษะผู้บริหารระดับจังหวัด-อำเภอ เพิ่มพูนประสบการณ์ เรียนรู้กรณีศึกษา ณ ประเทศภูฎาน (เลขที่ 1/2560 ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560)
……….สืบราคาจ้างศึกษารวบรวมข้อมูลทรัยากรชีวภาพ (นกชายฝั่ง) ในพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม (เลขที่ 2/2560 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560)
……….ผลการสืบราคาจ้างศึกษารวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (นกชายฝั่ง) ในพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม (เลขที่ 6/2560 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560)
+ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
……….ตุลาคม 2559
……….พฤศจิกายน 2559
……….ธันวาคม 2559
……….มกราคม 2560
……….กุมภาพันธ์ 2560
……….มีนาคม 2560
……….เมษายน 2560
……….พฤษภาคม 2560
……….มิถุนายน 2560
……….กรกฎาคม 2560
……….สิงหาคม 2560
……….กันยายน 2560
……….ตุลาคม 2560
……….พฤศจิกายน 2560
……….ธันวาคม 2560

+ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส
……….ประจำไตรมาส 1
……….ประจำไตรมาส 2
……….ประจำไตรมาส 3
……….ประจำไตรมาส 4

+ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
+ ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
+ กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณ มาตรา 9 (8)
……….ทะเบียนสัญญารับทุนวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยปี พ.ศ. 2559
……….ทะเบียนสัญญารับทุนวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยปี พ.ศ. 2558
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม มาตรา 9 (8)

• ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร
– ข้อมูลข่าวสาร 1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
……….โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของสำนักงานฯ
……….ส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของสพภ.
ข้อมูลข่าวสาร 2 วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
ข้อมูลข่าวสาร 3 แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี
– ข้อมูลข่าวสาร 4 ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
……….ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554
……….ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550
– ข้อมูลข่าวสาร รายงานประจำปีของหน่วยงาน
……….2557
……….2558
……….2559

• ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

• การประเมินผลการพิจาณาการให้บริการของศูนย์ฯ/ ถามตอบ
แบบสำรวจความพึงพอใจฯ
– สรุปผลความพึงพอใจ
……….ไตรมาส1
– สถิติผู้เข้าใช้บริการ
……….ไตรมาส1
– ถามตอบ/ ข้อคิดเห็น

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

• คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  6 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  8 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  10 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ