ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Information

๑. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

(๒)และ(๓) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสนง.

(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด (คณะกรรมการยังไม่มีประกาศเพิ่ม)

๒. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

(๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย

(๒) นโยบายต่างๆ

(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(๔) คู่มือที่จัดทำขึ้นตามพ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก

(๗) รายชื่อรายงานทางวิชาการ

(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

ข้อ ๓ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน

(๑) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

่(๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

(๓) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

(๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

(๖) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

BEDO – Magazine

 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  2 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • mag2017-1

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

  4 months ago

  BEDO LIFE : เที่ยวชุมชนปง / นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BEDO ACTION : พัฒนา น้ำเกี๋ยน ชุมชนต้นแบบชีววิถี / คุณค่า ความสำคัญของตราส่งเสริม BIO ARTICLE : โครงการส่วนปรพระองค์ สวนจิตรลดา / บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ สพภ. ท่านใหม่ จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2016-4

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559

  9 months ago

  BEDO LIFE : น้ำแร่กันตัง ของขวัญจากธรรมชาติ / จากไหมมาสู่ผิว ผลิตภัณฑ์จากบ้านชุมตาบง BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ นำพาเบโด้สู่ความมั่งคั่ง BIO ARTICLE : PES ของเบโด้ / ต้นไม้ในใจ ทางลัดสู่โลกสีเขียว   PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ