เกี่ยวกับ BEDO

เกี่ยวกับ BEDO

 

ประวัติองค์กร :

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ชื่อย่อ “สพภ.”  ชื่อภาษาอังกฤษ “Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization) : BEDO”  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550…

readmore001

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

พันธกิจ : ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นและธุรกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
มาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 ระบุว่าให้สำนักงานฯ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้…

ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย (พ.ศ.2556-2560)
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน…

readmore001

โครงสร้างองค์กร

ส่วนงานภารกิจหลัก (Core Business) ประกอบไปด้วย ๓ ด้านโดยมีรองผู้อำนวยการเป็นผู้กำกับดูแล ดังนี้

๑. รองผู้อำนวยการ (ด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด) ทำหน้าที่ กำหนดกลยุทธ์ และกำกับดูแล การปฏิบัติงานของกลุ่มแผนงานต่าง ๆ ดังนี้…
๒. รองผู้อำนวยการ (ด้านพัฒนากฎหมายและบริหารทรัพย์สินทางปัญญา) ทำหน้าที่ กำหนดกลยุทธ์ และกำกับดูแล การปฏิบัติงานของกลุ่มแผนงานต่าง ๆ ดังนี้…
๓. รองผู้อำนวยการ (กิจการสำนักงาน) ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์และกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านกิจการสำนักงาน ดังนี้…
๔. หน่วยตรวจสอบภายใน…

readmore001

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของสพภ.มีทั้งสิ้น 13 ท่าน ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล อายุ ประวัติการทำงาน และประวัติการศึกษา…

readmore001

ผู้บริหาร , ที่ปรึกษา , ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ของสพภ.

ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล ตำแหน่งจัดแบ่งตามสายงานรับผิดชอบต่าง ๆ …

readmore001

อำนาจและหน้าที่

อำนาจหน้าที่มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้สำนักงานมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  (2) ก่อตั้งสิทธิ หรือทำนิติกรรมทุกประเภทผูกพันสินทรัพย์…

readmore001

แผนปฎิบัติงานประจำปี

ประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติงานประจำปีต่างๆ เป็น file pdf สามารถ download ข้อมูลที่จำแนกไว้เป็นรายปี…

readmore001

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)พ.ศ. ๒๕๕๐, พรบ. องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓, ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ.2555….

readmore001

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ