โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

 คลิกที่รูปเพื่อชมภาพใหญ่

ส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

————————————-

 

ประกอบด้วยกลุ่มภารกิจและกลุ่มกิจการดังนี้

๑. กลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน (รายงานตรงต่อคณะอนุกรรมการฯ)
ทำหน้าที่บันทึก รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินข้อมูล เพื่อการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้ดังนี้
๑.๑ ระบบและแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานที่หน่วยงานหลักของประเทศกำหนด
๑.๒ รายงานการติดตามความก้าวหน้าและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตามระยะเวลาที่กำหนด
๑.๓ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้รับตรวจ แล้วรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการและคณะอนุกรรมการฯทราบ
๑.๔ ทำหน้าที่เลขานุการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
๑.๕ ผลการดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้

๒. กลุ่มกิจการอำนวยการ (รายงานตรงต่อผู้อำนวยการ)
ทำหน้าที่บริหารสำนักงานและอำนวยการบริหารให้กับคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้ดังนี้
๒.๑ งานด้านธุรการให้กับคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒.๒ การพัฒนาความสามารถในการส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีและการติดตามและรายงานการประเมินองค์กรตามรูปแบบที่ ก.พ.ร. กำหนด
๒.๓ งานบริหารสำนักงานทั่วไปเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ การพัสดุ การเงินและการบัญชี การบริหารงานบุคคล และการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒.๔ คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี ของสำนักงานและนโยบายต่างๆ ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
๒.๕ แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ รวมทั้ง มีเครื่องมือและกลไกในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒.๖ แนวทางการติดตามประเมินผลที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนากลยุทธการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๒.๗ เครื่องมือ กลไก ช่องทาง และกิจกรรมด้านการสื่อสารองค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กร รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้การดำเนินงานของสำนักงานสู่สาธารณะทั้งในและต่างประเทศ
๒.๘ ข้อเสนอแนะและคำแนะนำ รวมทั้งการจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ นิติกรรมสัญญา คำสั่งและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย มีคุณภาพ ถูกต้องชัดเจน และถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานได้
๒.๙ ผลการดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้

๓. กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
โดยมีรองผู้อำนวยการทำหน้าที่ กำหนดกลยุทธ์ กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการในสังกัด และบูรณาการการทำงานให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มภารกิจ ดังนี้

๓.๑ กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
ทำหน้าที่รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล องค์ความรู้ และนวัตกรรม และดำเนินการและ/หรือประสานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน (Business Partner Management) นักธุรกิจ เจ้าของหรือผู้มีสิทธิในเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือภูมิปัญญา แหล่งทุนและการตลาด ผู้จัดจำหน่ายสินค้า และสถาบันการศึกษา ในการส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การสร้าง
โอกาสทางธุรกิจใหม่หรือขยายการผลิตของธุรกิจเดิม ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้ดังนี้
๓.๑.๑ เครื่องมือและกลไกในการใช้และบริหารตราส่งเสริมและตราสินค้าของสำนักงาน
๓.๑.๒ เครื่องมือและกลไกในการตรวจประเมินสินค้าและบริการระดับธุรกิจเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมจากฐานชีวภาพและมีธุรกิจจากฐานชีวภาพที่ได้รับการตรวจประเมิน
๓.๑.๓ ข้อมูลและงานวิจัยด้านความต้องการสินค้าและบริการธุรกิจจากฐานชีวภาพในมุมมองของลูกค้าและตลาดธุรกิจจากฐานชีวภาพทั้งในและต่างประเทศ (Trend Analysis)
๓.๑.๔ สินค้าและบริการในระดับชุมชนและระดับธุรกิจเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมจากฐานชีวภาพ ที่มีคุณภาพและได้รับตราส่งเสริมหรือตราสินค้า ที่เกิดจากการบูรณาการกลยุทธ์ด้านการตลาด (ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด และกลยุทธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด และขายได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
๓.๑.๕ สินค้าและบริการระดับธุรกิจเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมจากฐานชีวภาพ ที่ผ่านการศึกษาและพัฒนาพร้อมที่จะนำไปสู่การลงทุนใหม่ หรือขยายธุรกิจเดิม
๓.๑.๖ รูปแบบการประกอบธุรกิจจากฐานชีวภาพและการดำเนินมาตรการต่างๆ ให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ รวมมีผลการผลักดันในการใช้มาตรการและการติดตามประเมินผลเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศ
๓.๑.๗ เครื่องมือ กลไก มาตรการ รูปแบบ หรือแนวทางในการจับคู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมจากฐานชีวภาพ และมีการจับคู่และดำเนินธุรกิจจากฐานชีวภาพ
๓.๑.๘ เครื่องมือ กลไก มาตรการ รูปแบบ หรือแนวทางในการด้านการลงทุนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๓.๑.๙ การจัดทำคู่มือการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๓.๑.๑๐ รายได้จากการบริหารผลิตภัณฑ์ ช่องทางจำหน่าย ตราสินค้า การให้บริการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น การตรวจประเมินธุรกิจจากฐานชีวภาพ การให้บริการด้านคำปรึกษา วิจัยและการพัฒนาธุรกิจจากฐานชีวภาพ เป็นต้น โดยต้องมีการคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน ตลอดจนคำนวณต้นทุนและความ คุ้มค่าในการลงทุนทุกครั้งก่อนพิจารณาดำเนินการ (Breakeven analysis)
๓.๑.๑๑ ผลการดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้

๓.๒ กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ทำหน้าที่รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล องค์ความรู้ และนวัตกรรม และดำเนินการและ/หรือประสานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้ดังนี้
๓.๒.๑ ชุมชนที่มีความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการคุณภาพจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมที่เหมาะสม
๓.๒.๒ เครื่องมือและกลไกในการตรวจประเมินสินค้าและบริการระดับชุมชนและมีสินค้าและบริการระดับชุมชนที่ได้รับการตรวจสอบ
๓.๒.๓ สินค้าและบริการชุมชนที่โดดเด่น ที่เป็น product champion ระดับพื้นที่หรือระดับประเทศ
๓.๒.๔ เกิดธุรกิจในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนสามารถแข่งขันได้
๓.๒.๕ เครื่องมือ กลไก มาตรการ รูปแบบ หรือแนวทางในการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
๓.๒.๖ ผลการดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้

๓.๓ กลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ทำหน้าที่รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล องค์ความรู้ และนวัตกรรม และดำเนินการและ/หรือประสานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะในพื้นที่เป้าหมายทั้งในระดับชุมชน ระดับผู้ประกอบการและระดับอุตสาหกรรม ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้ดังนี้
๓.๓.๑ ชุมชนผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีกิจกรรมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการผลิตสินค้าและบริการคุณภาพ
๓.๓.๒ เครื่องมือ กลไก มาตรการ รูปแบบ หรือแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน
๓.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ประเด็นศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของสำนักงาน
๓.๓.๔ พื้นที่และหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
๓.๓.๕ แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้กับชุมชนรอบข้างและผู้ที่สนใจอื่นๆ
๓.๓.๖ ผลการดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้

๔. กลุ่มภารกิจด้านพัฒนายุทธศาสตร์ นวัตกรรม และการต่างประเทศ
โดยมีรองผู้อำนวยการทำหน้าที่ กำหนดกลยุทธ์ กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการในสังกัด และบูรณาการการทำงานให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มภารกิจ ดังนี้

๔.๑ กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม
ทำหน้าที่รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินข้อมูล รวมทั้งความต้องการเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว ได้ดังนี้
๔.๑.๑ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพโดยมีข้อเสนอแนะและมาตรการรวมถึงแผนงาน แผนงบประมาณเกี่ยวกับกลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าว ทั้งในระยะสั้น (๒-๓ ปี) ระยะปานกลาง (๕ ปี) และระยะยาว (๑๐ ปี)
๔.๑.๒ การพัฒนากลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
๔.๑.๓ นวัตกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานที่สามารถนำไปส่งเสริม ถ่ายทอด ผลักดันการพัฒนาสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพให้มีคุณภาพเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
๔.๑.๔ เครื่องมือ กลไก มาตรการ รูปแบบ หรือแนวทางในการประเมินมูลค่าและผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจจากฐานชีวภาพ
๔.๑.๕ แผนการลงทุนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๔.๑.๖ ข้อเสนอแนะด้านการลงทุนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ แก่รัฐบาลส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
๔.๑.๗ การวิจัย วิเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์ ตลอดจนศึกษาวิจัยเชิงนโยบายที่สนับสนุนการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๔.๑.๘ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและประสานการพัฒนาองค์ความรู้และการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนา และนโยบายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๔.๑.๙ แผนการพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แผนพัฒนา ตลอดจนนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๔.๑.๑๐ ทำหน้าที่สร้างความรู้และความเข้าใจ โดยการบูรณาการความเห็นร่วมกัน เพื่อการยอมรับและตระหนักในวิสัยทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ให้กับบุคลากรของสำนักงานฯ ให้พร้อมเข้าร่วมผลักดันแผนฯ สู่การปฏิบัติ โดยผ่านกระบวนการและการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและผลักดันให้เป็นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจนจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด
๔.๑.๑๑ ประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยผ่านกลไกต่างๆ
๔.๑.๑๒ ประสานแผนและภารกิจกับกระทรวง ทบวง กรมในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพโดยเป็นศูนย์กลางติดตามและประสานการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้มีการเชื่อมโยงกันและสอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
๔.๑.๑๓ ผลการดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้

๔.๒ กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำหน้าที่ประสานงาน ศึกษา และรวบรวมผลงาน การวิจัยและพัฒนา และข้อมูลทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จากหน่วยงานทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาและจัดทำให้อยู่ในระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการดำเนินงานและให้บริการ ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้ดังนี้
๔.๒.๑ เครื่องมือ กลไก มาตรการ และวิธีการในการดำเนินการเพื่อสร้างเครือข่ายการความร่วมมือในการจัดทำบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ และสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ประโยชน์ต่างๆ
๔.๒.๒ บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพที่มีแหล่งกำเนิดหรือพบได้ในประเทศและสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ให้เป็นแหล่งอ้างอิงและมีผลการคุ้มครองทางกฎหมายว่าด้วยสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และฐานข้อมูล
๔.๒.๓ ระบบและเครือข่ายสารสนเทศฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับประเทศ เพื่อการใช้ประโยชน์ของสำนักงานและการให้บริการ และการเชื่อมโยงระหว่างกันและสู่สากล รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางข้อมูลสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพของประเทศ
๔.๒.๔ แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพรวมทั้ง มีหลักสูตรและดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เครือข่าย และผู้สนใจ อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒.๕ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบสำนักงานอัตโนมัติอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการบริหารและการให้บริการของสำนักงาน ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ภายใต้การรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
๔.๒.๖ การวางระบบและปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์
๔.๒.๗ การพัฒนาฐานข้อมูลกลางที่ครอบคลุมดัชนีชี้วัดผลการพัฒนา และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และธรรมาภิบาลให้มีความทันสมัย ถูกต้อง ใช้งานง่าย สามารถสืบค้นและประมวลผลได้รวดเร็วทันสถานการณ์ เพื่อรองรับต่อบทบาทของ สพภ.
๔.๒.๘ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและบุคลากร โดยการเสริมสร้างการถ่ายโอนข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ให้เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรและให้บุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะโดย ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและสามารถเป็นเครื่องมือของการบริหารและดำเนินงานของ สพภ. และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการทำงานในทุกระดับ เพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากรส่วนรวม
๔.๒.๙ ผลการดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้

๔.๓ กลุ่มกิจการพัฒนากฎหมายและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินข้อมูล รวมทั้งความต้องการเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้ดังนี้
๔.๓.๑ แนวทางในบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ การจดทะเบียนและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การศึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย รวมทั้ง มีช่องทางกลไกมาตรการและแนวทางในการคุ้มครอง การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา และการรักษาผลประโยชน์ด้านภูมิปัญญาของผู้ประกอบการและชุมชน
๔.๓.๒ ทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมที่ได้รับการคุ้มครองที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการบริหารจัดการด้านผลประโยชน์
๔.๓.๓ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับความรู้ในการรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ในการถือครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
๔.๓.๔ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเพื่อไม่ให้เป็นข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ รวมทั้งสามารถเอื้อประโยชน์ต่อการผลักดันสินค้าและบริการธุรกิจจากฐานชีวภาพ และมีคำแนะนำ คำปรึกษา และการให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ปฏิบัติได้จริง
๔.๓.๕ ผลการดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้

๔.๔ กลุ่มกิจการการต่างประเทศ
ทำหน้าที่รับผิดชอบรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และดำเนินการและ/หรือประสานสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้านการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร งานวิเทศสัมพันธ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา และหน่วยงานทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศได้ดังนี้
๔.๔.๑ เครื่องมือ กลไก มาตรการ รูปแบบ หรือแนวทางสำหรับการประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนา การค้าและการลงทุนตลอดจนด้านวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
๔.๔.๒ ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประสานงานความร่วมมือดังกล่าว กับองค์กรและภาคีทั้งในประเทศและระดับระหว่างประเทศ
๔.๔.๓ ระบบและเครือข่ายการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นอีกทั้งความสำเร็จในการบริหารโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ
๔.๔.๔ ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ประเด็นศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาในเวทีระดับโลก ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของสำนักงาน รวมทั้ง ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่หน่วยงานและองค์กรด้านความร่วมมือระหว่างประเทศร้องขอ
๔.๔.๕ กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์และการรับรองบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งมีรายงานการประสานงาน และควบคุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ
๔.๔.๖ ผลการดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้

 

———————————————————————————————————

คณะกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
ผศ.ดร. พิทักษ์  จันทร์เจริญ ประธานกรรมการ
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา (ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) กรรมการ
ดร.ธีรภัทธ ประยูรสิทธิ (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กรรมการ
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ (เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) กรรมการ
ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสันติ บุญประคับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางกอบบุญ ศรีชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายรัต ตระกูลฮุน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล (ผู้อำนวยการ สพภ.) กรรมการและเลขานุการ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานอนุกรรมการ
นางกอบบุญ ศรีชัย (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ
นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี อนุกรรมการ
นายณรงค์ งามพริ้ง อนุกรรมการ
ผอ.กลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน สพภ. หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ (ประธานกรรมการ) ประธานอนุกรรมการ
ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ อนุกรรมการ
นายปฎิญญา เหลืองทองคำ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการ สพภ. อนุกรรมการ
นายไพบูลย์ อนวัชรมงคล อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการ อนุกรรมการและ เลขานุการ
เจ้าหน้าที่บุคคลที่ผู้อำนวยการ สพภ. (แต่งตั้ง) ผู้ช่วยเลขานุการ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสพภ.
ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ (ประธานกรรมการ) ประธานอนุกรรมการ
นางสาวลดาวัลย์ คำภา (กรรมการบริหาร) อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการ เลขานุการ
นางศิริพร เสนามนตรี (เจ้าหน้าที่บุคคล สพภ.) ผู้ช่วยเลขานุการ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนผู้อำนวยการ สพภ.
นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานอนุกรรมการ
นายสันติ บุญประคับ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ
นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ
นายรัต ตระกูลฮุน (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการ เลขานุการ
นางศิริพร เสนามนตรี (เจ้าหน้าที่บุคคล สพภ.) ผู้ช่วยเลขานุการ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
นายสันติ บุญประคับ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานอนุกรรมการ
นายเสมอ ลิ้มชูวงศ์ อนุกรรมการ
พันตรียศภัค แก้วนิล อนุกรรมการ
ดร.ดวงพร มรกตกาล อนุกรรมการ
นางสาวดารัตน์ ดวงจินดา อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มกิจการอำนวยการ เลขานุการ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BEDO – Magazine

 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  6 months ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  7 months ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  10 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ