กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Tab001

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

Tab002

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556

Tab003

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารบุคคล พ.ศ. 2550
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ.2555
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน 2552
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสนับสนุนทางการเงินให้องค์กรของชุมชน พ.ศ. 2552
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2553
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี พ.ศ. 2554
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. 2554
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล(ฉบับที่2) 2554
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน(ฉบับที่2) 2555
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2559  

Tab005

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสพภ. พ.ศ. 2554

Tab004

เจตจำนงและนโยบายในการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารจาก สพภ.

Tab006

มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสนช.)
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. 2524
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติบำรุงพืช พ.ศ. 2483
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482
พระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า พ.ศ. 2464
พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ