วิสัยทัศน์และพันธกิจ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

 

bedo_logo_thaieng

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นและธุรกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

 

วัตถุประสงค์

มาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 ระบุว่าให้สำนักงานฯ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1)ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น

(3) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินข้อมูล รวมทั้งความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพต่อคณะรัฐมนตรี

(4) เก็บรวบรวมและจัดทาบัญชีรายการพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ที่มีแหล่งกำเนิดหรือพบได้ในประเทศรวมทั้ง ภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูลและดูแลการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

(7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้และการให้บริการการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น

(8) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเพื่อให้มีการจดทะเบียนคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและ ภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิด สิทธิประโยชน์ของประเทศในเรื่องดังกล่าว

(9) เป็นศูนย์กลางติดตามและประสานการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้มีความเชื่อมโยงกันและสอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

(10) ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพมอบหมาย

ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย (พ.ศ.2556-2560)

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย: ให้ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและนำมาใช้ในการวางแผนโครงการและดำเนินการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการเป็นแหล่งวัตถุดิบและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2: การส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ

เป้าหมาย: ให้มีการประกอบธุรกิจที่ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นฐานการผลิตและการให้บริการ ที่เป็นการต่อยอดการพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการหรือองค์กรเป้าหมาย และมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้มาตรฐานและการรับรอง

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3: การจัดการองค์ความรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูล

เป้าหมาย: ให้มีฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่ถูกต้องทันสมัย ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านกฎหมาย และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นข้อมูลฐานในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ และสร้างความร่วมมือ ตลอดจนมีแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างการมีส่วนร่วม

เป้าหมาย: ให้ภาคประชาสังคมตระหนักและมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำเอาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5: การขับเคลื่อนนโยบาย

เป้าหมาย: ให้มีกลไกและมาตรการ ในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ และความเข้มแข็งขององค์การในการดาเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ