ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์

ชื่อ-นามสกุล : ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วันเกิด :  4 มกราคม  2498  อายุ : 63 ปี

 

 

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร สพภ.

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ :
ปริญญาเอก : ปี 2538 Ph.D. (Rural Sociology) (ทุน SEARCA และรัฐบาลเยอรมัน) Universiti Putra Malaysia (UPM)
ปริญญาโท : ปี 2529 M.Sc. (Rural Development Planning) (ทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์) Asian Institute of Technology (AIT)
ปริญญาตรี : ปี 2518 รัฐศาสตร์บัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานที่สำคัญ :
– 22 ต.ค. 2544 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 8) กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
– 6 พ.ย. 2549 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการปฏิรูปที่ดิน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9ชช) ส.ป.ก.
– 29 พ.ย. 2550 รองเลขาธิการ (นักบริหารระดับต้น) ส.ป.ก.
– 7 ต.ค.2554 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นักบริหารระดับสูง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– 18 พ.ย.2554- 31 ม.ค. 2558 เลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) ส.ป.ก.

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูง :
– 2557 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
– 2554 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงาน ก.พ.
– 2553 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 22 สำนักงาน ก.พ.
– 2549 การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
– 2547 นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 40 สำนักงาน ก.พ.
– 2545 นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่น 39 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนอื่น/บริษัทเอกชน/คณะกรรมการต่างๆ ที่สำคัญ :
– ปี 2558-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปฏิรูปที่ดิน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช)
– ปี 2556-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
– ปี 2556-ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
– ปี 2554 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
– มหาปรมาภรณ์ มงกุฎไทย
– ประถมาภรณ์ช้างเผือก

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ