นายสันติ บุญประคับ

ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ บุญประคับ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เกิดวันที่ : 13 มีนาคม 2496 อายุ : 65 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร สพภ. : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ :
ปริญญาโท : การจัดการภาครัฐและเอกชน
ปริญญาตรี : วิทาศาสตร์บัณฑิต

ประวัติการทำงานที่สำคัญ :
– รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
– รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– เลขาธิการสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูง :
– ประกาศนียบัตรเศรษฐศาสตร์สาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง
– นบส. 1 (นักบริหารระดับสูง 1) สำนักงาน ก.พ.
– นบส. 2 (นักบริหารระดับสูง 2) สำนักงาน ก.พ.
-หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

กรรมการภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนอื่น/บริษัทเอกชน/คณะกรรมการต่างๆ ที่สำคัญ :
– กรรมการในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (อดีต)
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานมาตรวิทยา (อดีต)
– กรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (อดีต)
– อนุกรรมการติดตามและประเมินผล (สวก.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
– ประถมาภรณ์ช้างเผือก

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ