ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

PS-Ming

ชื่อ-นามสกุล : ดร.วิจารย์ สิมาฉายา (ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ตำแหน่ง : กรรมการ
วันเกิด :  10 ธันวาคม 2501  อายุ : 60 ปี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ทำงาน : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  92 พหลโยธิน ซอย 7 สามเสนใน พญาไท กทม.
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2278 8544  fax : 02 278 8545

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
ปริญญาเอก : Doctorate in Philosophy (Environmental Engineering) University of Guelph, Canada
ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี :
– วิทยาศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2524
– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณวุฒิอื่นๆ
– ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2528
– Certificate on In-Service Training in Coastal Development Planning and Management, UNESCO, 1985
-Certificate on Coastal Water Quality Management: the ASEAN-Canada Cooperative Program in Marine Science, Vancouver, Canada, 1988
– Certificate in Sewage Work Engineering, Japan International Cooperation Agency, Japan, 1990
– Certificate on Marine Oil Pollution: Prevention, Control and Abatement for Developing Countries, Asian Institute of Technology, Thailand, 1990

ประวัติการทำงาน
พฤศจิกายน 2559  : ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2558 – ตุลาคม 2559 : อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
พ.ศ. 2555-2558 : รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2555 : เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2554 : อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
พ.ศ.2554 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2553 : รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
พ.ศ. 2551 : ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2548 : ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อม สำนักงานเลขาธิการแม่น้ำโขง (องค์การระหว่างประเทศ) กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พ.ศ. 2545 : ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
พ.ศ. 2528 : เข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับ 3  สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ประวัติการฝึกอบรมระดับสูง
– อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1): ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 56 สำนักงาน ก.พ. ปี 2550
– อบรมหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2551
– อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2): ผู้บริหารหน่วยงานระดับรองอธิบดี รุ่นที่ 2 สำนักงาน ก.พ. ปี 2553
– หลักสูตรปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2554 (วปอ. 54) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ปี 2555
– อบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ปี 2556
– อบรมหลักสูตรผู้บริหารรัฐบาลอิเลกโทรนิกส์ สำนักงานรัฐบาลอิเลกโทรนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2556
– อบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557
– อบรมหลักสูตร “วิทยาลัยการพลังงาน” สถาบันวิชาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน ปี 2559

กรรมการภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนอื่น/บริษัทเอกชน/คณะกรรมการต่างๆ ที่สำคัญ
– คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะชุมชน ทำหน้าที่เป็นกรรมการและโฆษกคณะกรรมกาธิการวิสามัญ ฯ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2558 – ปัจจุบัน
– คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ของคณะกรรมกาธิการปฎิรูปด้านพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2558 –ปัจจุบัน
– กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ของกระทรวงการสาธารณสุข ปี 2558-ปัจจุบัน
– เลขานุการและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปี 2557
– คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
– ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ปี 2553 – 2557
– คณะกรรมการการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 255-2558
– Advisory Panel on Fecal Sludge Management for Developing Countries under Bill Gates Foundation, Asian Institute of Technology 2013 – present
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2556 – ปัจจุบัน
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ ปี 2556-ปัจจุบัน
– คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2555 –2558
– ประธานคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล องค์การจัดการน้ำเสีย ปี 2555 – 2558
– คณะกรรมการตรวจสอบวิชาการโครงการด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2552 – ปัจจุบัน
– คณะกรรมการตรวจสอบวิชาการโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2554 – ปัจจุบัน
– คณะทำงานจัดทำกรอบการวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ความหลายหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
– คณะกรรมการสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ปี 2555 –ปัจจุบัน
– คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 2555 – ปัจจุบัน
– ประธานและคณะทำงานพัฒนากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2556 –ปัจจุบัน
– ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองและเร่งรัดการดำเนินคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2556 – 2557
– ประธานคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลทางวิชาการ ตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2556 – 2558
– คณะกรรมการบริหารองค์การก๊าซเรือกระจก (องค์การมหาชน) ปี 2553 -2554 และ2558
– คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปี 2555
– คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ปี 2554 – ปัจจุบัน
– คณะกรรมการจัดการที่ดินแห่งชาติ ปี 2555
– คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ปี 2554 – ปัจจุบัน
– คณะอนุกรรมการประสานจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ปี 2554-ปัจจุบัน
– คณะอนุกรรมการประสานจัดการสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม ปี 2554- ปัจจุบัน
– คณะอนุกรรมการประสานจัดการสิ่งแวดล้อมและเกษตร ปี 2554- ปัจจุบัน
– ที่ปรึกษาในการตรวจสอบโครงการด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2551
– คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมมลพิษ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก และระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งในและระหว่างประเทศ กว่า ๒๐ ชุด

อื่นๆ
– ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2545 ของสำนักงานข้าราชการพลเรือนจากนายกรัฐมนตรี
– ได้รับรางวัล ”คนดี ศรีคพ.” ในปี 2551 ของการลงคะแนนของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ จากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
– ได้รับประกาศนียบัตรและโล่เชิดชูเกียรติ ”เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” ในฐานะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ประสบความสำเร็จ จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
– ได้รับการยกย่องเป็น “ศิษย์เก่าเกียรติยศในโอกาส 100 ปี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 21 ธันวาคม 2555
– ได้รับโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันสถาปนาครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 มิถุนายน 2557
– ได้รับโล่เชิดชูเกียรตินิสิตเก่าผู้ทำชื่อเสียงคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557
– ได้รับโล่เกียรติยศของเครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน “คนดีศรีอีสาน ประจำปี 2557” จากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ปี 2557
– ได้รับรางวัล “คนดีศรีสะเกษ ประจำปี 2557” สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักของสังคม” จากเจ้าคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ในปี 2558
– ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2557 สาขาบริหารราชการ” จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 21 มกราคม 2558
– ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ “เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558” จากประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ วันที่ 18 พฤศจิกาย 2558

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ