เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ชื่อ-นามสกุล : ดร.ปรเมธี วิมลศิริ (เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ )
ตำแหน่ง : กรรมการ
วันเกิด : 8 พฤษภาคม 2503 อายุ 58 ปี

สถานที่ทำงาน             สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

962 ถนนกรุงเกษม  ป้อมปราบฯ  กรุงเทพ  10100

โทร.  02-6282860, 02-2804085 ต่อ 2307 โทรสาร 02-6282830

Email: Porametee@nesdb.go.th

การศึกษา

พ.ศ. 2522-2525         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์  ด้านเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์

พ.ศ. 2528-2529         มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  เมืองนิวยอร์ค  สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

พ.ศ. 2532-2537         มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน  เมืองออตตาวา  คานาดา

ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์  ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

 

การทำงาน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

พ.ศ. 2530-2536         เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 กองวางแผนส่วนรวม

พ.ศ. 2537                 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5  กองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2538                 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 กองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2539                 รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิควางแผน กองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2540                 หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิควางแผน  กองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2542                 ผู้อำนวยการกองวางแผนส่วนรวม

พ.ศ. 2545                 ผู้อำนวยการสำนักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

พ.ศ. 2548                 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (ระดับ 10)

พ.ศ. 2552                 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พ.ศ. 2558                 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

ความรับผิดชอบอื่นในปัจจุบัน

 • คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
 • คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 • คณะกรรมการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.)
 • คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)
 • คณะกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะกรรมการบริหารสำนักงานศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC
 • คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ความรับผิดชอบอื่นในอดีต

 • คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
 • คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

 

การฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูง

 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2551-2552
 • หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2 (ส.ค.-ก.ย. 2553)
 • หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 23 (CIO) (13-30 ธ.ค.2553)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 86 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (28 ก.พ.-20 เม.ย. 2550)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (22-23 ม.ค. 2556)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SEF) รุ่นที่ 16 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (29-30 พ.ย. 2555)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 1 (เม.ย.-พ.ค. 2556)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 ของสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (พ.ค.-กย.58)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.  ปี 2555)

 

อื่นๆ

 • ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2544 ในกลุ่มข้าราชการระดับ 8 (สศช.)

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ