นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย

ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เกิดวันที่ :   2 กันยายน 2500 อายุ : 59 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร สพภ. :  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการเงิน

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
ปริญญาโท
: วิชาเอก การจัดการภาครัฐและเอกชน
ปริญญาตรี : วิชาเอก เศรษฐศาสตร์อุตสหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คุณวุฒิอื่นๆ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงานที่สำคัญ
2552-2553 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2553-2555 ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ
2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูง
–  หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้าฯ
–  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 173 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
–  หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 3 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
–  หลักสูตร ประชุมประจำปีสภาผู้ว่าธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาหลักสูตรการบิรหารการตลาด สร้างภาพลักษณ์และลูกค้าสัมพันธ์ยุคใหม่ (Smart marketing)

กรรมการภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนอื่น/บริษัทเอกชน/คณะกรรมการต่างๆ ที่สำคัญ

 • ที่ปรึกษาด้านสินเชื่อและธุรกิจสถาบันการเงิน คณะกรรมการสถาบันจัดตั้งธนาคารที่ดิน (บจธ.)
 • กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
–  5 ธ.ค. 2539 ขั้นเครื่องราชที่ได้รับ เบจมาภรณ์มงกุฎไทย
–  5 ธ.ค. 2544 ขั้นเครื่องราชที่ได้รับ เบญมาภรณ์ช้างเผือก
–  5 ธ.ค. 2549 ขั้นเครื่องราชที่ได้รับ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ