นางกอบบุญ ศรีชัย

ชื่อ-นามสกุล : นางกอบบุญ ศรีชัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เกิดวันที่ :  31 มีนาคม 2509 อายุ : 52 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร สพภ. : กรรมการทรงคุณวุฒิ สาขา บริหารธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านนักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : MBA in International Business, Azusa Pacific University, USA

ประวัติการฝึกอบรม
– Capital Market Academy Program (CMA5) โดย สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน
– Director Certification Program (DCP) ปี 2008 โดย สถาบันส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทย
– โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัฒน์ (EX-PSMS) โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
– Executive Development Program (EDP1) โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
– Leadership Succession Program (LSP3) โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
– หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 ปีการศึกษา 2558 – 2559

ประวัติการทำงาน :
– รองประธานด้านเพิ่มศักยภาพการส่งออกและมาตรฐานอุตสาหกรรม หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย วาระปี พ.ศ. 2552 – 2553
– ประธานชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2555 – มิ.ย. 2557
– คณะอนุกรรมการ กลุ่มบริหารการจัดการโดยรวมและกลยุทธ์องค์กร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) วาระปี พ.ศ. 2558 – 2560
– คณะกรรมการ Member Engagement Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) วาระปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
– คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) วาระ 26 ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ