ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร สพภ.
ประจำปีงบประมาณ 2560
(เริ่ม 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)

ครั้งที่ วันประชุม วันส่งวาระการประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุม(คน) กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม(คน)
8/2559 19 ต.ค. 59 4 ต.ค. 59 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.8) – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
9/2559 16 พ.ย. 59 2 พ.ย. 59 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) – กรรมการ
10/2559 21 ธ.ค. 59 7 ธ.ค. 59 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1/2560 19 ม.ค. 60 5 ม.ค. 60 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร สพภ.
ประจำปีงบประมาณ 2559

ครั้งที่ วันประชุม วันส่งวาระการประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุม(คน) กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม(คน)
10/2558 21 ต.ค. 58 1 ต.ค. 58 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
11/2558 18 พ.ย. 58 29 ต.ค. 58 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
12/2558
(วาระพิเศษ)
16 ธ.ค. 58 30 พ.ย. 58 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) – กรรมการ
13/2558 16 ธ.ค. 58 30 พ.ย. 58 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) – กรรมการ
1/2559 20 ม.ค. 59 1 ม.ค. 59 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
 2/2559 17 ก.พ. 59 10 คน (คิดเป็นร้อยละ  90.91)  หมายเหตุ
-มติครม.เมื่อ 26 ม.ค.59 แต่งตั้ง นายชลธิศ สุรัสวดี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-รวมมีกรรมการ 11 คน
-ครั้งที่ 2/59 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน ติดราชการไม่ได้เข้าร่วมประชุม
3/2559  16 มี.ค. 59 25 ก.พ. 59 11 คน (คิดเป็นร้อยละ100)
4/2559  20 เม.ย. 59  23 เม.ย. 59  10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91)  – ประธานกรรมการ
5/2559  21 ก.ค. 59 1 ก.ค. 59 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) 1. มติครม. เมื่อ 28 มิ.ย. 59 แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวม 7 คน
สรุป คณะกรรมการบริหาร สพภ. รวม 11 คน ดังนี้
-กรรมการโดยตำแหน่ง 3 คน
-ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 7 คน
-กรรมการและเลขานุการ 1 คน2. ครั้งที่ 5 มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจไม่สามารเข้าร่วมประชุมได้
6/2559  17 ส.ค.59 27 ก.ค. 59  11 คน (คิดเป็นร้อยละ100)  – ประธานกรรมการ
7/2559  21 ก.ย.59 29 ส.ค.59 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91)  – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

BEDO – Magazine

 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  2 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • mag2017-1

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

  4 months ago

  BEDO LIFE : เที่ยวชุมชนปง / นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BEDO ACTION : พัฒนา น้ำเกี๋ยน ชุมชนต้นแบบชีววิถี / คุณค่า ความสำคัญของตราส่งเสริม BIO ARTICLE : โครงการส่วนปรพระองค์ สวนจิตรลดา / บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ สพภ. ท่านใหม่ จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2016-4

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559

  9 months ago

  BEDO LIFE : น้ำแร่กันตัง ของขวัญจากธรรมชาติ / จากไหมมาสู่ผิว ผลิตภัณฑ์จากบ้านชุมตาบง BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ นำพาเบโด้สู่ความมั่งคั่ง BIO ARTICLE : PES ของเบโด้ / ต้นไม้ในใจ ทางลัดสู่โลกสีเขียว   PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ