ปลูกรักษ์
  job040517 0

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)

  3 weeks ago

  📌 รายละเอียด (15-05-17 : แก้ไขเอกสารหน้า 4 ในข้อ6 บรรทัดที่ 2 จากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันที่ 14 มิถุนายน) 📌 ใบสมัคร PDF 📌 ใบสมัคร DOC

  040517_1 0

  “สมอไทย” ยาดีพุทธกาล

  3 weeks ago

  เมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้า ได้บัญญัติไว้ให้พระสงฆ์และสาวกทุกรูปทุกคนฉันหรือกินผลสด “สมอไทย” ที่ดองกับน้ำมูตร (น้ำปัสสาวะ) ของโค หรือน้ำมูตรตัวเองเป็นประจำวันละ 1-2 ผล เพื่อเป็นยาสมุนไพรรักษาอาการปวดตามข้อและปวดกระดูกได้ ทำให้ร่างกายแข็งแรงแก้อ่อนเพลียดีมาก ผลสดยังกินแก้ไข้ เพื่อขับเสมหะ แก้จุกเสียดเทียบเท่ากับผลของมะขามป้อม และเกลือสินเธาว์ ทั้งต้นรวมรากสดต้มน้ำดื่มขับ เสมหะ แก้แน่นหน้าอก ท้องผูกและเป็นยาฝาดสมาน ผลแห้งบดละเอียดโรยแผลเรื้อรังเป็นยาฝาดสมาน ทำให้แผลแห้งและหายได้ เนื้อหุ้มเมล็ดสดกินแก้ท้องผูก แก้อาการสะอึก โรคท้องร่วงเด็ดขาดนัก ...

  030517 0

  พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : พอเพียง…

  4 weeks ago

  คนเราถ้าพอใจในความต้องการ…ก็มีความโลภน้อย… เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก …คนเราก็อยู่เป็นสุข… +++++++++++++++++++++++++++ -พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

  1 0

  BEDO จัดฝึกอบรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับความหลากหลายทางชีวภาพและศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว หวังเพิ่มศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

  4 weeks ago

  เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2560 นายปิยะ บุญพิทักษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ร่วมกับคณะวิทยากร ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร, อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์ห้าวหาญ ทวีเส้ง คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อจัดกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health ...

  S__17104901 0

  BEDO ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกประชาชน ณ สนามหลวง

  1 month ago

  วันที่ 27 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดย กลุ่มกิจการอำนวยการ ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาเข้ากราบพระบรมศพฯ ณ บริเวณสนามหลวง ในนามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทางสำนักงานฯ ได้สนับสนุน ยาหม่อง 250 ชิ้น และลูกอม 1,900 เม็ด แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  IMG_8808 0

  BEDO จัดอบรม “คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”

  1 month ago

  วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน สพภ. เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยนางศิริรัตน์ วสุวัต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย สำนักงาน ป.ป.ช. ณ ห้องประชุมปิตีพงศ์พึ่งบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ...

  IMG_8298 0

  BEDO เข้าร่วมจัดงาน BIOFIN DAY เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  1 month ago

  วันที่ 22-24 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมจัดงาน BIOFIN DAY ภายใต้แนวคิด “จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง สู่นวัตกรรมการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ “เจ้าฟ้านักอนุรักษ์” โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และความร่วมมือของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พร้อมผสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ...

  1 0

  BEDO ร่วมงานเปิดตัวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านใหม่พัฒนา , การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเศรษฐกิจชีวภาพ และการเชื่อมประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ณ จังหวัดน่าน

  1 month ago

  เมื่อวันที่ 18-20 เมษายน 2560 BEDO ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อร่วมงานเปิดตัวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านใหม่พัฒนา ณ วัดน้ำเกี๋ยน ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน เนื่องจากชุมชนมีฐานทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น มีสภาพภูมิทัศน์ ศิลปวัฒนธรรมที่เหมาะสมด้านการท่องเที่ยว มีผู้นำและสมาชิกที่มีศักยภาพและสมัครใจที่จะพัฒนาหมู่บ้านให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงสุขภาพ เชิงเกษตรและวัฒนธรรม จึงได้จัดงานเปิดตัวหมู่บ้าน ...

  BEDO – Magazine

 • mag2017-02

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

  2 months ago

  BEDO LIFE : บ้านปลูกรักษ์ สร้างรัก สร้างผลิตภัณฑ์ / ศาสตร์ของพระราชา สร้างน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์พิเศษ 13 ผู้บริหารของเบโด้ / BIOFIN จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง BIO ARTICLE : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Bio Tourism สกลนคร ...

  Read More
 • mag2017-1

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

  4 months ago

  BEDO LIFE : เที่ยวชุมชนปง / นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BEDO ACTION : พัฒนา น้ำเกี๋ยน ชุมชนต้นแบบชีววิถี / คุณค่า ความสำคัญของตราส่งเสริม BIO ARTICLE : โครงการส่วนปรพระองค์ สวนจิตรลดา / บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ สพภ. ท่านใหม่ จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2016-4

  BEDO Magazine ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559

  9 months ago

  BEDO LIFE : น้ำแร่กันตัง ของขวัญจากธรรมชาติ / จากไหมมาสู่ผิว ผลิตภัณฑ์จากบ้านชุมตาบง BEDO INTERVIEW : บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ นำพาเบโด้สู่ความมั่งคั่ง BIO ARTICLE : PES ของเบโด้ / ต้นไม้ในใจ ทางลัดสู่โลกสีเขียว   PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ