IMG_5177 0

BEDO จัดกิจกรรม “นักล่าขุมทรัพย์ชีวภาพ ดอนหอยหลอด”

10 months ago

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สพภ. ร่วมด้วย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดกิจกรรม ปฏิบัติการสำรวจทรัพยากรชีวภาพดอนหอยหลอด ภายใต้แนวคิดกิจกรรม “นักล่าขุมทรัพย์ชีวภาพ ดอนหอยหลอด” ภายใต้โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนภูมินิเวศของประเทศไทย (SLBT) ในวันที่ 23-26 มีนาคม ที่ผ่านมานี้ โดยมีการบรรยายเรื่องการจำแนกชนิดพันธุ์นก ...

DSC_0411 0

SLBT : “ดอนหอยหลอด-อนาคตที่ยั่งยืนของชุมชน”

11 months ago

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานบริหารโครงการ SLBT (PMU) ได้จัดกิจกรรม “ดอนหอยหลอด-อนาคตที่ยั่งยืนของชุมชน” โดยมีประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม และมีพันเอกจิระโรจน์ กองวารี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานของโครงการให้เกิดการรับรู้เป็นวงกว้างทั้งในระดับเยาวชน ชุมชน นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นกลไกสร้างความเชื่อมโยงกลุ่มภาคีเครือข่ายภาครัฐ-ชุมชน-ภาคประชาสังคมในการกำหนดความรู้ ความตระหนักถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนาบทบาทของชุมชน และท้องถิ่นในการวางแผนด้านการอนุรักษ์ฯ ในระดับพื้นที่ให้ต่อเนื่องยั่งยืน ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ...

P1010074 0

SLBT : การประชุมเขิงปฏิบัติการ

1 year ago

เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สพภ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนกระบวนการบริหารจัดการด้านแผนงานและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ผ่าน UNDP ประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐก่ิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ