ปลูกรักษ์
  1386495969-2-o

  โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้จัดตั้ง “กองทุนบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะในมูลนิธิชัยพัฒนาไว้ จำนวน 1 ล้านบาท” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2538 และยังได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงานต่อคณาจารย์ผู้ดำเนินการ โดยให้แบ่งพื้นที่ฝังกลบขยะออกเป็น 2 ส่วน คือ

  ส่วนแรก ในกรณีที่มีพื้นที่ฝังกลบอยู่แล้ว ให้ใช้ก๊าซจากขยะให้หมดก่อน ต่อจากนั้นก็นำขยะไปร่อนแยกส่วนประกอบ ส่วนที่เหลือที่ยังสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ให้นำไปเผา เพื่อที่จะนำเอาพลังงานความร้อนไปใช้ประโยชน์ เมื่อเกิดเถ้าถ่านขึ้นก็นำไปผสมกับวัสดุที่เหมาะสม เพื่ออัดเป็นแท่ง ซึ่งอาจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างต่อไปได้ เมื่อพื้นที่ส่วนแรกว่างลงก็สามารถนำขยะมาฝังกลบได้ใหม่

  ส่วนที่สอง ในขณะที่ดำเนินการร่อนแยกขยะในพื้นที่ส่วนแรก ก็ใช้ประโยชน์จากก๊าซควบคู่กันไปก่อน เมื่อก๊าซหมดแล้วจึงดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ส่วนแรก ซึ่งถ้ากระทำได้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดเวลาให้เหมาะสม ก็จะทำให้พื้นที่ฝังกลบหมุนเวียนตลอดไป

  รูปที่ 1 ภาพแสดงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะตามแนวพระราชดำริขนาด 230 kW. (ที่ จ.นครปฐม)

  ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้สนองพระราชดำริ ดำเนินการตามโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

  1. การศึกษาถึงวิธีการรวบรวมปริมาณก๊าซ และองค์ประกอบของก๊าซเพื่อได้มีปริมาณที่เหมาะสมต่อการเดินเครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้า
  2. การวิจัยอุปกรณ์ทำความสะอาดก๊าซ (Scrubber) โดยเฉพาะซัลเฟอร์ Siloxane ความชื้นให้เหมาะสมต่อคุณลักษณะของก๊าซที่จะป้อนเข้าสู่เครื่องยนต์
  3. การวิจัยเก็บข้อมูลด้านเทคนิค ในการดูลำบำรุงรักษาระบบ ตั้งแต่ระบบเก็บรวบรวมก๊าซ ระบบทำความสะอาดก๊าซ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า การจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ ประกอบการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์

  รูปที่ 2 ภาพแสดงการขยายผลการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ
  ตามแนวพระราชดำริขนาด
  1 MW. (หจก. ต.แสงชัย จ.สมุทรปราการ)

  ผลการดำเนินการ

  1. ในพื้นที่ บริษัท กลุ่ม 79 จำกัด จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการทดสอบถึงแนวทางการรวบรวมก๊าซ ทั้งหลุมแนวดิ่งและแนวนอน ปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการเจาะสำรวจรวบรวมปริมาณก๊าซที่ชัดเจน และได้ใช้พื้นที่กว้าง 100 เมตร ยาว 300 เมตร ทำการเจาะรวบรวมก๊าซ ซึ่งให้ปริมาณก๊าซ 200 m3/ชม. CH4 50% O2 ? 2% ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด จำนวน 13.1 ล้านบาท ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากประเทศเยอรมันขนาด 230 kW (Deutz Gas Generator) เริ่มดำเนินการเมื่อ 5 ธันวาคม 2550 ขณะนี้ Commissioning เครื่องยนต์เรียบร้อยแล้ว สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายใน มิถุนายน 2551
  2. ในพื้นที่ของ หจก. ต.แสงชัย ปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการขยายผลโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 50 ไร่ ลึก 32 เมตร ขณะสะสม 3,285,000 ตัน ขณะนี้ได้ทำการขุดเจาะสำรวจก๊าซได้ 400 ม3/ชม. ในพื้นที่ CH4 52% O2 ? 2% คาดว่าจะมีศักยภาพผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 1 MW. ตามรูปที่ 2 (พื้นที่นี้เป็นขบวนการพิสูจน์ด้านเทคนิคในการเจาะสำรวจรวบรวมก๊าซซ้ำ เพื่อพิสูจน์เทคโนโลยี)
  3. ในพื้นที่ของ หจก. สมนึก ธุรกิจ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการขยายผลในโครงการบำบัดและใช้ประโยชน์ในการเผาไหม้ได้ (Refuse Derived Fuel : RDF) มาป้อนเข้าระบบผลิตก๊าซร้อน (Gassifier) เพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยดำเนินการร่วมกับ บริษัท พลังงานพอเพียง จำกัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบ ตามรูปที่ 3 (พื้นที่นี้เป็นการขยายผลตามแนวพระราชดำริที่จะนำเอาพลังงานความร้อนจากการเผามาใช้ประโยชน์)

  สรุปผล

  จากปฐมเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวทางกำจัดขยะแบบครบวงจรเพื่อความยั่งยืนดังกล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้น ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนองพระราชดำริ ร่วมกับภาครัฐ, เอกชน คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีแนวทางกำจัดขยะที่เป็นประโยชน์เชื่อมโยงต่อระบบเศรษฐกิจ และพลังงานทดแทนของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

  คณะผู้วิจัย:
  ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ร่วมกับ บริษัท กลุ่ม 79 จำกัด และ บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด โทร. 0-3428-1100-1

  ที่มา :
  งานนิทรรศการ “นวัตกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ปี 2551”  ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2551
  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   

  แหล่งข้อมูล : http://www.ku.ac.th/e-magazine/jun51/agri/gas.html

  Share This Article

  “กษัตริย์นักพัฒนา” พระราชทานพันธุ์ปลาหนึ่งเดียวในโลก

  Next Story »

  พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ