ปลูกรักษ์
  IMG_7911

  รมว.กระทรวงทรัพย์ฯแก้ปัญหาการใช้ที่ดินป่าไม้เมืองสามหมอก


  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมแก้ปัญหาให้แม่ฮ่องสอน เป็นเมืองพิเศษและแก้กฎหมายป่าไม้ กฎหมายอุทยาน ควบคู่ไปกับการบูรณาการของรัฐและประชาชน ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาที่ทำกินในป่าให้ยั่งยืน

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ , นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประชุมร่วมกับนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่โรงแรมอิมพีเรียล รีสอร์ท แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ซึ่ง จ.แม่ฮ่องสอนมีพื้นที่กว่า 7 ล้าน 9 แสนไร่เป็นที่ป่ากว่า 7 ล้าน 8 แสนไร่

  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำเสนอปัญหาต่างๆ 14 ข้อ เช่นการปรับปรุงและขยายถนนสู่ด่านห้วยต้นนุ่น/ เรื่องการขอใช้พื้นที่ป่าในการก่อสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ รวมทั้งการปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่ป่าขอให้ขออนุญาตเพียงครั้งเดียว และขอให้ ดำเนินการโครงการจัดที่ทำกินให้ชุมชนหรือ คชท. ในพื้นที่ที่ตกหล่น สำหรับการขยายถนนสู่ด่านห้วยต้นนุ่น ที่จังหวัดได้เสนอให้กับรัฐมนตรี ทราบว่าในวันที่ 12 ม.ค.2561 จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ สภาความมั่นคงแห่งชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการหลังจากประชุมครม.สัญจร ที่จังหวัดสุโขทัย

  จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางไปโครงการธนาคารฟืน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านท่าโป่งแดงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมนิทรรศการการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยคนอยู่ร่วมกับป่าด้วยศาสตร์พระราชา โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ และพบปะราษฎร เพื่อรับฟังข้อเรียกร้องของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ซึ่งในการพบปะดังกล่าว ได้มีกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายบุญยืน คงเพชรศักดิ์ ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน และแนวทางการจัดการร่วมสร้างแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแนวทางการทำงานว่าข้าราชการของกรมป่าไม้และกรมอุทยาน จะต้องมีธงในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 5 ข้อคือ 1. ป่าไม้เมืองไทยสมบูรณ์ 2. เกื้อกูลการพัฒนา 3. ปวงประชามีสุข 4. ปลูกป่าในใจคน และ 5.เปี่ยมล้นสามัคคี โดยให้เจ้าหน้าที่เน้นการเข้าถึงประชาชนและเป็นมิตรกับประชาชนให้มากกว่าเดิมเพื่อลงช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับราษฎร และให้เน้นการปฏิบัติต่อกลุ่มนายทุนที่รุกป่าอย่างเฉียบขาด และรอบคอบ ส่วนราษฎรที่อาศัยอยู่ในป่า เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าถึงมวลชนและให้ราษฎรร่วมกันรักษาป่าให้ยั่งยืน

  นายบุญยืน คงเพชรศักดิ์ แกนนำกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ทางกลุ่มเครือข่าย ฯ ได้มีการยื่นหนังสือข้อเสนอการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของชาวแม่ฮ่องสอน ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีประเด็นหลัก ๆ จำนวน 4 ประเด็นคือ 1. การจัดการที่ดินในเขตป่า ให้มีการเร่งรัดแก้ไขปัญหา อนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย ที่สาธารณะ ให้สอดคล้องกับความหลากหลายตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชนเผ่า 2. กรณีการประกาศขยายเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้น 400,000 ไร่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขึ้นตอนของการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบกระบวนการและข้อมูลการ กันขอบเขตอย่างชัดเจน

  โดยให้ผ่านกระบวนการประชาคมและผ่านมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 3. กรณีการจับไม้สร้างบ้านของชุมชนชนเผ่า ขอให้ยุติการดำเนินการสนธิกำลังปิดล้อมหมู่บ้าน และยึดไม้ในบ้านหรือรื้อบ้าน โดยอ้างนายทุน หรือผู้มีอิทธิพลแต่มุ่งเป้ามาที่ชาวบ้าน และขอให้มีการตรวจสอบ พิสูจน์บุคคลและวัตถุประสงค์ในการมีไม้ไว้ในครอบครองร่วมกับคณะกรรมการในชุมชนก่อนที่จะจับกุม และ 4.กรณีการพัฒนาสาธารณูปโภคของชุมชนในเขตป่า ขอให้ผลักดันเชิงนโยบายให้สิทธิในการพัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานในเขตป่า เช่นการขยายไฟฟ้า สร้างถนน โรงเรียน เหมืองฝาย ประปา ฯลฯ โดยขอให้รัฐมติ ครม.ในการคุ้มครองแผนพัฒนา อปท.ตามโครงสร้างเดิม เช่นไฟฟ้า ถนน ประปา สะพาน สาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่มีการใช้ประโยชน์มาแล้ว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

  นายสมชาย วงศ์จันทนพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ผู้ประสานเครือข่ายภาคประชาชน เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องที่ทำกิน ของราษฎรในเขตป่า ทาง อบต.เมืองปอน ได้มีการจัดการทำแผนพื้นที่ทำกินของราษฎรที่อยู่ในเขตป่า และมีการทำแนวเขตอย่างชัดเจน และไม่ให้มีการบุกรุกป่าเพิ่มมากกว่าเดิมอีกต่อไป แต่บางครั้งก็มีปัญหา ตรงที่มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะเข้าดำเนินการจับกุมราษฎรที่ทำกินในป่า แต่ก็ได้มีการเจรจาหาทางออกร่วมกัน ด้วยการไม่รุกป่าเพิ่มเติมกว่าเดิมอีกต่อไป

   

  แหล่งข้อมูล : http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/660663

  Share This Article

  BEDO เชิญชวนชาวล้านนาร่วมงาน BEDO สัญจร 2018 (ภาคเหนือ)

  Next Story »

  แถลงข่าวสื่อมวลชนในการจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสัญจร 2018 (ภาคเหนือ)

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ