ปลูกรักษ์
  029

  BEDO สัญจร 2018 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) “มูนมังอีสาน ฐานทุนทรัพยากร ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ” (Sustainable Economy for All)

  รัฐบาลประกาศให้เศรษฐกิจชีวภาพเป็นวาระแห่งชาติ และมีการประกาศยุทธศาสตร์เพื่อให้อัตราการเจริญเติบโตของประเทศมีสัดส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (เศรษฐกิจชีวภาพ) ในอัตราที่เพิ่มขึ้น สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินงานเน้นกระบวนการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเป็นสินทรัพย์อันทรงคุณค่าของประเทศ ที่มีอยู่ในแต่ละชุมชนท้องถิ่น การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง (access) และการชื่นชม (appreciation) ความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าว จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างยั่งยืน

  นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กล่าวว่า จังหวัดสกลนคร มีความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นต้นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ BEDO ได้เข้ามาทำงานในพื้นที่ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพจนเกิดเป็นต้นแบบในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Model for Community based BioEconomy) ในระยะเริ่มแรกการดำเนินงานของ BEDO มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้ชุมชนใช้ประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ การสร้างศูนย์เรียนรู้ การจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการจัดการด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมร่วมกับทางจังหวัดในการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ซึ่งได้ร่วมผลักดันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร หมากเม่าสกลนคร และน้ำหมากเม่าสกลนคร รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ผ้าย้อมคราม กลุ่มผลิตผ้าครามทอผืน ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

  BEDO ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการทำงานในระดับพื้นที่มากขึ้นใน 6 ภูมินิเวศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ BEDO จึงได้จัดงาน BEDO สัญจรเพื่อให้เกิดการรับรู้ สร้างความตระหนักให้กับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการประสานพลังในการขับเคลื่อนงาน การจัดงาน BEDO สัญจร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่จังหวัดสกลนคร มีความสำคัญเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความผูกพันและมีการทำงานร่วมกับพี่น้องในจังหวัดสกลนครมาตั้งแต่ปี 2551 เราได้ค้นพบทั้งความหลากหลายทางชีวภาพที่มีมากมาย ภูมิปัญญา

  วัฒนธรรมที่เอกลักษณ์โดดเด่น และความความเข้มแข็งของการทำงานแบบบูรณาการ จึงจัดงานภายใต้แนวคิด “มูนมังอีสาน ฐานทุนทรัพยากร ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ” ร่วมกับงานมหกรรมมูนมังอีสาน“มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม” ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

  ในงาน BEDO สัญจร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้รับการนำเสนอแนวคิดสำคัญเรื่องการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ “เครือข่ายป่าครอบครัวจังหวัดสกลนคร” ซึ่งเป็นแนวคิดการส่งเสริมภาคครัวเรือนปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตัวเอง เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ อาจปลูกเสริมจากพื้นที่ป่าดั้งเดิม หรือเริ่มปลูกในพื้นที่ใหม่โดยการปลูกเลียนแบบป่า ด้วยพืชพรรณนานาชนิดเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริโภค สร้างความมั่นคงทางอาหาร ใช้สอย ลดรายจ่ายหรืออาจเพิ่มเป็นรายได้เสริม ตลอดจนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน

  โดย BEDO ได้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมการสร้างความรู้และกระบวนการให้ภาคครัวเรือนปลูกพืชในพื้นที่ของตนเอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริโภค สร้างความมั่นคงทางอาหาร ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ และเพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดผลกระทบปัญหาภาวะโลกร้อน ทำให้ลดรายจ่ายและสร้างรายได้ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่ม (เครือข่าย) กระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและเครือข่าย

  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้ขยายแนวคิดป่าครอบครัว ให้กับเครือข่าย ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร เมื่อปี พ.ศ. 2557 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 57 ครอบครัว รวมพื้นที่ 95 ไร่ มีความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์พืช จำนวนประมาณกว่า 101 ชนิดพันธุ์ โดยป่าครอบครัว 5 แห่ง พื้นที่รวม 25.3 ไร่ ได้รับใบประกาศนียบัตรในการสนับสนุนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 365 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2/e)

  ปัจจุบัน มีเครือข่ายในพื้นที่ จ. สกลนคร เข้าร่วมเป็นเครือข่ายป่าครอบครัว รวมเป็น 12 ตำบล 8 อำเภอ ทำให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 99 ครอบครัว รวมพื้นที่ 495-3-28 ไร่ มูลค่าทางเศรษฐกิจจากเครือข่ายป่าครอบครัว จ.สกลนคร จากการสำรวจข้อมูลเครือข่ายป่าครอบครัว ต.บะฮี อ.พรรณานิคม พื้นที่ 1,000 ไร่ พบว่า มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร จำนวน 52 ชนิด จากการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจพืชอาหาร พืชเป็นนาสมุนไพร ต้นไม้ใช้สอยและประโยชน์อื่นๆ คือเป็นมูลค่า 2,520,000 (ที่มา: ชมรมส่งเสริมคนดีสกลนคร, 2559)

  ภาพรวมทั้งหมด

   

  แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  Share This Article

  ผู้แทนมูลนิธิ สพภ. และ BEDO ร่วมประชุมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด เพื่อประชุมปิดโครงการและนำเสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ในการประเมิน Business & Biodiversity Check

  Next Story »

  BEDO จัดประชุมคณะทำงาน อพสธ.

  BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ