นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ชื่อ-นามสกุล : นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สพภ.
วันเกิด :  22 มกราคม 2490  อายุ :  71 ปี

 

 

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สพภ.

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
– มัธยม โรงเรียนสาธิต (ประสานมิตร)
– BA. (Econ), North East Missouri State University
– นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– MPA (Development Administration), California State University
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 33
– สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 12
– ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำราชการ
– พ.ศ. 2514-2516 วิทยากร กองศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– พ.ศ. 2516-2519 หัวหน้าศูนย์วางแผนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– พ.ศ. 2520-2526 ผู้อำนวยการกองจัดการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– พ.ศ. 2526-2530 รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– พ.ศ. 2530-2533 เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– พ.ศ. 2533-2535 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– พ.ศ. 2535-2539 เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– พ.ศ. 2535 และ 2540-41 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– ต.ค. 2541 – เม.ย. 2546 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– เม.ย. 2546 – ม.ค. 2548 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านเศรษฐกิจสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี / ผู้อำนวยการสำนักงานการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)
– ต.ค. 2547 – ก.ย.2550 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– 2548 – 2555 ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
– 2550 – ส.ค. 2557 ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
– ก.ค. 2550 – ส.ค. 2557 ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
– 2551 – ส.ค. 2557 กรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)
– 2554 – ส.ค. 2557 กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
– 2554 – ส.ค. 2557 ประธานกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
– ส.ค. 2557 – ส.ค. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน้าที่ปัจจุบัน
– สมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
– กรรมการกฤษฏีกาคณะที่ 7
– ประธานกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย สลค.
– ประธานคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี
– ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
– ประธานกรรมการมูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
– คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ

งานอื่น ๆในอดีต
– สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
– กรรมาธิการวิสามัญแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ
– ผู้ก่อตั้งองค์การมหาชน ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร,สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง สำนักงานการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน,สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
– กรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า (EXIM BANK)
– กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– อาจารย์และบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องนโยบายที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน สิ่งแวดล้อม และอาหาร ฯลฯ

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ