ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Information

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

• ดัชนีรวม/ ดัชนีประจำแฟ้ม
ดัชนีรวม
ดัชนีประจำแฟ้ม

• ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7
– โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 (1) (2) (3)
มาตรา7 (1)
……….โครงสร้างและการจัดองค์การในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ
……….โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของสำนักงานฯ
มาตรา7 (2)
……….ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน
……….พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550
มาตรา7 (3)
……….แผนที่สถานที่ตั้งสำนักงานฯ
– ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ มาตรา 7 (4)
……….รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560)
……….คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557)

• ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
– ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน มาตรา 9 (1)
……….ผลการสืบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เลขที่ 38/2559 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….ผลการสืบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถแก่หน่วยงานพันธมิตร ผู้ประกอบการ ณ ประเทศญี่ปุ่น (เลขที่ 44/2559 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….ผลการแข่งขันราคาจ้างสร้างการรับรู้ Biodiversity และ Bio Economy ผ่านสื่อโทรทัศน์ (เลขที่ 45/2559 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….ผลการแข่งขันราคาจ้างผลิต BEDO FREE MAGAZINE (เลขที่ 46/2559 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….ผลการแข่งขันราคาจ้างส่งเสริมช่องทางและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (เลขที่ 48/2559 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
……….ผลการแข่งขันราคาจ้างจัดกิจกรรมการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เลขที่ 49/2559 ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
……….ผลการสืบราคาจ้างการเดินทางโครงการพัฒนาทักษะและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การวางแผนแบบบูรณาการ การกำหนดทางนโยบาย เพื่อพัฒนาทักษะผู้บริหารระดับจังหวัด-อำเภอ เพิ่มพูนประสบการณ์ เรียนรู้กรณีศึกษา ณ ประเทศภูฎาน (เลขที่ 4/2560 ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
……….ผลการสืบราคาจ้างศึกษารวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (นกชายฝั่ง) ในพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม (เลขที่ 6/2560 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560)

– นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 9 (2)
……….นโยบายกำกับการดูแลกิจการที่ดี
……….รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจเยี่ยมสนง.
……….นโยบายของ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
……….การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนแม่บท ระยะ 20 ปี และรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
……….การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 17 มกราคม 2560
……….เจตจำนงและนโยบายในการบริหารงานของสนง.
……….นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ มาตรา 9 (3)
……….แผนปฏิบัติการ5ปี พ.ศ. 2560-2560
……….งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
……….แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

– คู่มือหรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีผลกระทบต่อเอกชน มาตรา 9 (4)
……….คู่มือธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
……….คู่มือการจัดทำฉลากสินค้าทรัพยากรชีวภาพ
……….คู่มือสำหรับผู้รับทุนวิจัย
……….คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการในการขอตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติ
……….การใช้บริการห้องสมุด สพภ. (เลขที่ 48/2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553)
……….หลักเกณฑ์ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของสนง. พ.ศ. 2556
……….วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติงานในการรับฝากสินค้าทรัพยากรชีวภาพเพื่อการจำหน่าย
……….กำหนดหลักประกัน การคืนหลักประกัน และการปรับ (เลขที่ 89/2557 ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
……….ระเบียบคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการลาของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง พ.ศ. 2558
……….กำหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุโดยวิธีการตกลงราคา
……….มอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสพภ. (เลขที่ 12/2559 สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559)
……….มอบอำนาจและมอบหมายงานให้ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการ (เลขที่ 37/2558 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
……….มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ลงชื่อกำกับเอกสาร (เลขที่ 38/2559 สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
……….แต่งตั้งผู้อำนวยการสพภ. (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….มอบหมายให้ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมรับผิดชอบบริหารงานสำนักงานประสานงานโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ (สพภ.วช.) (เลขที่ 45/2559 สั่ง ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
……….เจตจำนงงดรับของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  (เลขที่ 61/2560 ประกาศ ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
……….การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง

– สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5)
……….หลักเกณฑ์ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของสนง. พ.ศ. 2556
……….มอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสพภ. (เลขที่ 12/2559 สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559)
……….มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ลงชื่อกำกับเอกสาร (เลขที่ 38/2559 สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
……….แต่งตั้งผู้อำนวยการสพภ. (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….มอบหมายให้ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมรับผิดชอบบริหารงานสำนักงานประสานงานโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ (สพภ.วช.) (เลขที่ 45/2559 สั่ง ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
……….การเปรียบเทียบตำแหน่งเจ้าหน้าที่กับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญและหลักเกณฑ์การใช้พาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2560 (ประกาศ ณ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
……….เจตจำนงและนโยบายในการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (ประกาศ ณ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
……….หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน และการต่อสัญญาจ้างของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2560 (ประกาศ ณ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

– สัญญาสัมปทาน ผูกขาด หรือร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ มาตรา 9 (6)
……….รายงานผลการจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
……….รายงานผลสืบราคาจ้างบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารที่ทำการ

– มติครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือมติครม. มาตรา 9 (7)
……….แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
……….แต่งตั้งผู้อำนวยการสพภ. (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)

– ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)
+ ประกาศแข่งขันราคา ประกาศสืบราคา
……….แข่งขันราคาจ้างส่งเสริมช่องทางและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (เลขที่ 34/2559 ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
……….แข่งขันราคาจ้างผลิต BEDO FREE MAGAZINE (เลขที่ 35/2559 ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
……….แข่งขันราคาจ้างการรับรู้ Biodiversity และ Bio Economy ผ่านสื่อโทรทัศน์ (เลขที่ 36/2559 ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
……….แข่งขันราคางานจ้างจัดกิจกรรมการประกวดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เลขที่ 39/2559 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….ผลการแข่งขันราคาจ้างส่งเสริมช่องทางและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (เลขที่ 48/2559 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
……….ผลการแข่งขันราคาจ้างจัดกิจกรรมการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เลขที่ 49/2559 ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
……….ผลการสืบราคาจ้างการเดินทางโครงการพัฒนาทักษะและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การวางแผนแบบบูรณาการ การกำหนดทางนโยบาย เพื่อพัฒนาทักษะผู้บริหารระดับจังหวัด-อำเภอ เพิ่มพูนประสบการณ์ เรียนรู้กรณีศึกษา ณ ประเทศภูฎาน (เลขที่ 4/2560 ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
……….สืบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของสำนักงาน (เลขที่ 33/2559 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
……….สืบราคาจ้างดเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถแก่หน่วยงานพันธมิตรชุมชน ผู้ประกอบการ ณ ประเทศญี่ปุ่น (เลขที่ 40/2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
……….สืบราคาจ้างการเดินทางโครงการพัฒนาทักษะและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การวางแผนแบบบูรณาการ การกำหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาทักษะผู้บริหารระดับจังหวัด-อำเภอ เพิ่มพูนประสบการณ์ เรียนรู้กรณีศึกษา ณ ประเทศภูฎาน (เลขที่ 1/2560 ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560)
……….สืบราคาจ้างศึกษารวบรวมข้อมูลทรัยากรชีวภาพ (นกชายฝั่ง) ในพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม (เลขที่ 2/2560 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560)
……….ผลการสืบราคาจ้างศึกษารวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (นกชายฝั่ง) ในพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม (เลขที่ 6/2560 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560)
+ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
……….ตุลาคม 2559
……….พฤศจิกายน 2559
……….ธันวาคม 2559
……….มกราคม 2560
……….กุมภาพันธ์ 2560
……….มีนาคม 2560
……….เมษายน 2560
……….พฤษภาคม 2560
……….มิถุนายน 2560
……….กรกฎาคม 2560
……….สิงหาคม 2560
……….กันยายน 2560
……….ตุลาคม 2560
……….พฤศจิกายน 2560
……….ธันวาคม 2560

+ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส
……….ประจำไตรมาส 1
……….ประจำไตรมาส 2
……….ประจำไตรมาส 3
……….ประจำไตรมาส 4

+ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
+ ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
……….ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
……….กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
……….กฎกระทรวงกำหนดพัสุดที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
……….กฎกระทรวงกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561
……….กฎกระทรวงกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสุด พ.ศ. 2560
……….กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
……….✦แผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2560-2561
………………..เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 1/2561 ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561)
………………..– เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 40/2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
………………..– แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
………………..– เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 38/2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
………………..– ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 13/2561 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561)
………………..– เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 14/2561 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561)
………………..– เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 15/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
………………..– เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 32/2560 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
………………..– เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 33/2560 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
………………..– เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 34/2560 ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
………………..– เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 35/2560 ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
………………..– เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 36/2560 ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
………………..– เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 37/2560 ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
………………..– เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 38/2560 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
………………..– เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 40/2560 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)
………………..– เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 41/2560 ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)
………………..– เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 46/2560 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)
………………..– เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 47/2560 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)
………………..– เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 48/2560 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)
………………..– เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 51/2560 ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
………………..– เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 52/2560 ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
………………..– เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 57/2560 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
………………..– เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 58/2560 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
………………..– ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 59/2560 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

……….✦ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ พ.ศ. 2560-2561
………………..– ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างการรับรู้ BioEconomy ความผูกพันที่มีต่อตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่ 2/2561 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561)
………………..– ผลการสืบราคาจ้างจัดการเดินทางโครงการพัฒนาทักษะและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การวางแผนแบบบูรณาการ การกำหนดทางนโยบาย เพื่อพัฒนาทักษะผู้บริหารระดับจังหวัด-อำเภอ เพิ่มพูนประสบการณ์ เรียนรู้กรณีศึกษา ณ ประเทศภูฎาน (เลขที่ 4/2560 ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
………………..– ผลการสืบราคาจ้างศึกษารวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (นกชายฝั่ง) ในพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม (เลขที่ 6/2560 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการเก็บรักษา Banana Biobank สำหรับแปลงหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 8/2561 ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์มะพร้าวพื้นเมืองไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 9/2561 ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบยืนยันสายพันธุ์ครามในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 10/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา เพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขชุมชนมวลรวม (Gross Community Happiness : GCH) กรณีศึกษา จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาการถอดบทเรียนในเชิงสาระวิชาการ และจัดทำข้อเสนอแนะการดำเนินการกรณีพื้นที่ คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเพาะเจาะจง (เลขที่ 11/2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561)
………………..สืบราคาจ้างจัดทำสิ่งพิมพ์ในรูปแบบหนังสือ (เลขที่ 12/2560 ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 12/2561 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561)
………………..– ผลการสืบราคาจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ (รูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่อ Digital Media) (เลขที่ 13/2560 ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
………………..– ผลการแข่งขันราคาจ้างจัดกิจกรรมมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เลขที่ 14/2560 ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
………………..– สืบราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ (เลขที่ 15/2560 ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน PES ในระดับพื้นที่ (กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 16/2561 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบ GIS พื้นที่บ้านหัวเลาและเครือข่ายลุ่มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 17/2561 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
………………..– ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม BEDO สัญจร 2018 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 18/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน 6 พื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 19/2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
………………..– รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสืบราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ (เลขที่ 21/2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
………………..– ผลการสืบราคาจ้างจัดทำสิ่งพิมพ์ในรูปแบบหนังสือ (เลขที่ 22/2560 ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพร สำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 22/2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
………………..– ผลการสืบราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ (เลขที่ 23/2560 ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพร สำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร (เลขที่ 23/2561 ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมสื่อสัญจร ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยงเชิงนิเวศพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 24/2561 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
………………..– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดทำสิ่งพิมพ์หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มมอลลัสกา (หอย ทาก หมึก) (เลขที่ 25/2560 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพร สำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 25/2561 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
………………..– รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกแข่งขันราคาจ้างจัดทำสิ่งพิมพ์หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มมอลลัสกา (หอย ทาก หมึก) (เลขที่ 26/2560 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560)
………………..– ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 26/2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
………………..– ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ขิง ข่า ไพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 27/2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
………………..– ผลการแข่งขันราคาจ้างจัดทำสิ่งพิมพ์หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพของสัตว์ กลุ่มมอลลัสกา (หอย ทาก หมึก) (เลขที่ 28/2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 28/2561 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 29/2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560)
……………….. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพร สำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 29/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 30/2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบให้บริการการตลาดแบบดิจิตัลของศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 30/2561 ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการ Leased Line Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 31/2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการรวบรวมสายพันธุ์หมากเม่าสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 31/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพร สำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 33/2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพร สำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดเลย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 35/2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 37/2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรม Thailand PES Award and Conference 2017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 39/2560 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดตราส่งเสริม ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 39/2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
………………..– ประกวดราคาจ้างจัดทำ BEDO MAGAZINE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 53/2560 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
………………..– ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 54/2560 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
………………..– ประกวดราคาจ้างจัดทำ Factsheet ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 56/2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
………………..– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรม BEDO สัญจร 2018 ภาคเหนือ (เลขที่ 60/2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
………………..– ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบเครือข่าย ด้วยวิธีรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 62/2560 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

……….✦ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
………………..– โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
………………………….ภาพโครงสร้างองค์กร
………………………….โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ
………………..– วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
………………..– แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี
………………..– ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
………………………….• ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารบุคคล พ.ศ. 2560
………………………….• ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2560
………………..– คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
………………………….• คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบประเมินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Business & Biodiversity Check)
………………………….• คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการจัดทำบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
………………………….• คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สพภ. 
………………..– รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เช่น รายงานประจำปีของหน่วยงาน รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

+ กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณ มาตรา 9 (8)
……….ทะเบียนสัญญารับทุนวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยปี พ.ศ. 2559
……….ทะเบียนสัญญารับทุนวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยปี พ.ศ. 2558
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม มาตรา 9 (8)

• ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร
– ข้อมูลข่าวสาร 1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
……….โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของสำนักงานฯ
……….ส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของสพภ.
ข้อมูลข่าวสาร 2 วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
ข้อมูลข่าวสาร 3 แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี
– ข้อมูลข่าวสาร 4 ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
……….ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554
……….ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสพภ.ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550
– ข้อมูลข่าวสาร รายงานประจำปีของหน่วยงาน
……….2557
……….2558
……….2559

• สัญญาอื่นๆ 

• ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

• การประเมินผลการพิจาณาการให้บริการของศูนย์ฯ/ ถามตอบ
แบบสำรวจความพึงพอใจฯ
– สรุปผลความพึงพอใจ
……….ไตรมาส1
– สถิติผู้เข้าใช้บริการ
……….ไตรมาส1
– ถามตอบ/ ข้อคิดเห็น

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจสิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

• คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ