ประธานคณะกรรมการ

boss

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
เกิดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2500  อายุ  61 ปี
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทางบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  วันที่ 19 กันยายน 2558
ที่ทำงาน : 295  ถนน นครราชสีมา  แขวง ดุสิต   เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร  10300  โทรศัพท์ 0 2244 5005 โทรสาร 0 2243 5779

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
-Ed.D.(Education Administration) The University of Northern Philippines (พ.ศ. 2547)
-วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2528)
-วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2524)

ประวัติการทำงาน
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน)
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประเภทผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน)
3. ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน)
4. รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (พ.ศ. 2558 – 2559)
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. 2556 – 2558)
6. คณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์ และประเมินผลงานผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2554 – 2556)
7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. 2547 – 2556)
8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2554 – 2556)
9. ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือในการพัฒนา บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. 2549 – 2556)
10. รองอธิการฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. 2544 – 2546)
11. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการสถาบันราชภัฏสวนดุสิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. 2538 – 2543)
12. หัวหน้าโปรแกรมวิชาเกษตรกรรม วิทยาลัยครูสวนดุสิต วิทยาลัยครูสวนดุสิต (พ.ศ. 2529 – 2537)
13. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณสำนักวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยครูสวนดุสิต วิทยาลัยครูสวนดุสิต (พ.ศ. 2529 – 2537)

BEDO – Magazine

 • Mag2018-1
 • BEDOMagazine2017-4

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

  1 year ago

  BEDO LIFE : ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่เมืองน่าน / ชีวิตที่ล่องลอย ไอเดียเก๋ รักษ์โลก BEDO ARTICLE : แมลง สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม / สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในโอกาส 10 ปีเบโด้ BECO ACTION : 6 ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน / เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นกลไกในการทำงานของเบโด้ อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • BEDOMagazine2017-3

  BEDO Magazine ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

  2 years ago

  BEDO LIFE : ตามกดไลค์เครือข่าย ต้นไม้ในเมือง / เที่ยวกระบี่มิติใหม่ BEDO ARTICLE : นานาทัศนะการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน / สัมภาษณ์ ภณ.สุภาภรณ์ ปิติพร กูรูสมุนไพรไทย BECO ACTION : เบโด้ไปศึกษาดูงานเรื่องกล้วยที่เบลเยี่ยม อ่านทั้งหมด PDF

  Read More
 • อ่านต่อ >>

  More
  کاهش پینگ