โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“มรภ.สงขลา-อบจ.สตูล” ลงนามความร่วมมืออนุรักษ์จำปาดะ

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ อบจ.สตูล วิจัยอนุรักษ์จำปะดะ พืชประจำถิ่น [...]

02.12.2014

0 comments

นายก อบจ.สตูล บันทึกข้อตกร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พร้อมคณะหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สตูล น้อมรับพระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [...]

24.11.2014

0 comments

19

พฤศจิกายน

0

ภูเก็ตเปิดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 41

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 41 ซึ่งทางศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทวร่วมกับโรงเรียนอบจ.ไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดขึ้นเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีคณะครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม นายพงศ์ชาติ เชื้อหอม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลกได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ที่กำลังถูกคุกคามในหลายๆ ลักษณะทำให้ประเทศไทย ต้องตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องของการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีสายพระเนตรกว้างและยาวไกลทรงเห็นความ สำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในปี พ.ศ.2503 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนาในปี พ.ศ.2504 และทรงให้นำพรรณไม้จากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยมาปลูกไว้ในส่วนจิตรลดาเพื่อเป็นแหล่งศึกษา ในปี พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานต่อ โดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้นในปี พ.ศ.2536 และดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ซึ่งศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว เป็นหน่วยงานที่ร่วมสนอง พระราชดำริ ตามแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามราชกุมารี โดยได้รับเงินสนับสนุนเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ให้จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมสร้างจิตสำนึก ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานแนวการสอน และอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ควรใช้วิธีปลูกฝังเด็กให้เล็งเห็นถึงความงดงาม  ความน่าสนใจ ของพืชพรรณ และเกิดความปิติที่จะศึกษาและอนุรักษ์ต่อไป นายสมเกียรติ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทวจัดอบรมค่าย เยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดภูเก็ต ได้หมุนเวียนเข้ามาศึกษาธรรมชาติวิทยา ให้รู้จักป่า รู้จักน้ำ รู้จักการรักษาป่า เรียนรู้การอยู่อย่างพอเพียง จึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ต่อไปในอนาคต   แหล่งข้อมูล : http://news.phuketindex.com/features/phuket-2481-221231.html

10

พฤศจิกายน

0

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

www.rspg.or.th เป็นเว็บไซต์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ และให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นำเสนอ พระราชดำริ/พระราโชวาท เป้าหมายและวัตถุประสงค์ แผนแม่บท แนวทางการดำเนินงาน แผนภูมิโครงการฯ สรุปรายงาน ข้อมูลพรรณไม้ แยกประเภทตาม ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อพื้นเมือง กลุ่มการใช้ประโยชน์ ฐานข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ และนอกจากนี้ยังมี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เอกสารโครงการ กิจกรรมโครงการ โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ ฯลฯ…   แหล่งข้อมูล : http://www.thairath.co.th/content/455624
 

เว็บไซต์โครงการฯ

เว็บไซต์ BEDO

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

ประชุมคณ...

เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ในหัวข้อ …

See article
“มรภ.สงข...

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ อบจ.สตูล วิจัยอนุรักษ์จำปะดะ พืชประจำถิ่น ตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หวังสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง …

See article
นายก อบจ....

นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พร้อมคณะหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สตูล น้อมรับพระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ อพ.สธ พร้อมใจกันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาราชภัฏสงขลากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่มี รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ …

See article
ภูเก็ตเป...

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 41 ซึ่งทางศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทวร่วมกับโรงเรียนอบจ.ไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดขึ้นเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีคณะครู นักเรียน …

See article

บทความล่าสุด

คำค้นยอดนิยม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

โดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
TEL : (66) 2141 7800 FAX : (66) 2143 9202